TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 42

42
Bülten
Kamu İnternet Siteleri İçin Kullanılabilirlik
Rehberi Hazırlanacak
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ens-
titüsü (YTE) tarafından “Kamu İnternet Siteleri Reh-
beri (KAMİS) ve Bilgilendirme Portalı” hazırlanacak.
Kamu İnternet Siteleri Rehberi ile TS EN ISO 9241-151 (İn-
san - Sistem Etkileşiminin Ergonomisi Standartları), WCAG
ve ISO/IEC 40500:2012 (Web İçeriği Kullanılabilirlik Standart-
ları ve Kriteri) standartlarında yer alan bilgilerin ve ölçeklerin
daha kolay anlaşılmasını sağlayacak bilgi ve örnekler sunul-
ması hedefleniyor. Kamu kurumlarına ait mobil uygulama-
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) projesi kap-
samında Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları kullanı-
cılarından gelen istekleri yönetmek amacıyla kurulan Talep
Yönetim Sistemi, hizmet vermeye başladı. Talep Yönetim
Sistemi, TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Ens-
titüsü (YTE) tarafından geliştirilmekte olan KAYS Projesi’ne
yönelik hata bildirimlerinin, değişiklik ve iyileştirme talep-
lerinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla kullanılacak.
Sistem üzerindeki tüm talepler, Kalkınma Bakanlığı ve Kal-
kınma Ajansları kullanıcıları tarafından görüntülenebilecek.
lara yönelik temel bilgilerin sunulması ve ekran tasarımına
yönelik iyi uygulamaların belirlenmesi de rehberin kapsaya-
cağı konular arasında yer alıyor. Hazırlanacak rehberin erişi-
lebilirlik ve kullanım kolaylığının sağlanması açısından kamu
internet sitelerine yol gösterici olması bekleniyor.
Proje kapsamında yapılan çalışma sonuçlarının, görselle-
rin, bilgilendirme dokümanlarının ve tanıtıcı videoların yer
alacağı Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bilgilendirme Portalı
aracılığıyla tüm kullanıcıların bilgilendirilmesi ve kullanılabi-
lirlik hakkındaki farkındalıklarının artırılması planlanıyor.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook