TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 19

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
Türkiye'de enerji ithalatı için geçen yıl 60 milyar dolar
ödendiğini vurgulayan Altunbaşak, 2023 yılında bu rakamın
106 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Altun-
başak, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin en önemli gündem
maddelerinden olması gerektiğine işaret ederek, "Enerji
ihtiyacımızın yüzde 32'sini doğalgazdan, yüzde 27'sini pet-
rolden, yüzde 15'ini de taş kömüründen sağlıyoruz. Bu üç
kaynağın hepsini neredeyse ithal ediyoruz. Bu hammadde-
ler Türkiye'de yok ama bunların yerine kullanabileceğimiz
enerji kaynaklarımız var. Güneşimiz, rüzgarımız, suyumuz
var. Elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kaynağını yüz-
de 5 artırsak, 2023'te 3 milyar dolar Türkiye içinde kalacak"
diye konuştu.
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgarın, uygu-
lama kolaylığı, maliyeti ve geri ödeme süresi açısından bir
adım önde olduğunu belirten Altunbaşak, Türkiye'nin dün-
yada ve Avrupa'da potansiyel olarak iyi bir noktada bulun-
duğunun altını çizerek, 2023'e kadar bu alanda 26 milyar
dolarlık yatırım öngördüklerini ifade etti.
"Türkiye'de Rüzgardan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzle-
me Tahmin ve Yönetim Sistemi" projesiyle RES'lerin Türkiye
Elektrik Sistemine entegrasyonunun sağlanmasını amaçla-
dıklarını dile getiren Altunbaşak, şöyle devam etti: "Serbest
piyasada fiyatlamanın oluşması için her bir RES için 48 sa-
atlik rüzgardan üretilecek elektriksel gücü tahmin etmeye
çalışıyoruz. Dünyada farklı ülkelerde bu sistemler var, ancak
biz hem yerli hem de daha iyi bir sistem geliştirdik. Bunu
başkalarından satın almayı tercih etmedik. Bizim geliştirdi-
ğimiz sistem milli."
72 saate kadar üretim tahmini
Projeyle, rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye Elektrik Sis-
temi'ne verimli bir biçimde geniş ölçekli entegrasyonunun
sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, geliştirilen rüzgar
gücü izleme ve tahmin sistemi Türkiye geneline yaygınlaştı-
rılacak. Tüm rüzgar enerjisi santralleri proje kapsamında
kurulacak merkeze bağlı olacak ve faaliyetleri buradan iz-
lenecek. Merkez aracılığıyla santrallerin gelecek 48 saatteki
üretim tahmini yüksek doğrulukta yapılabilecek. Bu sürenin
72 saate kadar çıkarılması hedefleniyor. Üretimin önceden
tahmini, işletmeler ve arz güvenliği açısından önemli katkı-
lar sağlayacak.
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...56
Powered by FlippingBook