TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 29

tırmalarda hücre oluşturuyorsunuz, hücreyi ilaç sektörünün
ana unsuru haline getiriyorsunuz ve çok daha spesifik ki-
şiye özel, hastalığa özel ilaçlar bile üretme imkanına sahip
oluyorsunuz. Bunun için TÜBİTAK’ta biyoteknolojik ilaçların
geliştirilmesiyle alakalı bir çağrıya çıktık. Böbrek yetmezliği
gibi bir takım alanlardaki hastalıkları tedavi edecek, şeker
hastalığı gibi, hepatit, karaciğer iltihabı gibi, hormon üreti-
mi gibi konularda biyoteknolojik ilaç üretmeyi hedefliyoruz.
‘Ben bunu üretirim’ diyen varsa projesini sunuyor bize. TÜ-
BİTAK olarak yüzde yüz destek vereceğiz. Biz daha az proje
başvurusu bekliyorduk. Çok daha fazla konsorsiyum ortaya
çıktı ve 28 proje başvurusu gerçekleşti. Biyoteknolojik ilaçlar
dünyanın henüz yolun başında olduğu alan. Bu alanı kaçır-
mamamız lazım. Biyoteknolojik ilaç alanı önümüzdeki 10 yıl,
20 yıl boyunca ilaç sektöründe çok önemli bir yer edinecek.
Bunu geçen yıl Boston’daki ondan önce Chicago’daki fuar-
larda gördük. Araştırma merkezlerinin tamamen buna odak-
landığını gördük. Şimdi biz de TÜBİTAK’ta ilaç sektöründe,
biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi için bir çağrıya çıktık.
Artık Türkiye biyoteknolojik ilaçlarda, milli ilaç üretim döne-
mini bir anlamda bu çalışmayla başlatmış oldu. Ortalama 3
yıllık Ar-Ge sonucunda bir ürünün ortaya çıkması yani kan-
ser tedavisinde veya bir kanser türünün tedavisinde kulla-
nılabilecek bir hücrenin bulunması bu birinci aşama, ikinci
aşama araştırmalarda ortaya çıkabilecektir. Ondan sonra kli-
nik deneyler başlayacak o ayrı bir alan. O bizim şu anda ele
alacağımız bir konu değil. TÜBİTAK’ta ilk ele aldığımız konu
birinci, ikinci aşamada yani bir hücre ortaya çıkana kadar ki,
araştırmalardır. Bunun da ortalama süresi 3 yıldır.”
Maliyet bazında en fazla alımı yapılan ve destek
kapsamında bulunan ilaç kategorilerinden bazıları:
• Epoetinler
• Filgrastimler
• İnsulinler
• İnterferonlar
• Monoklonal Antikorlar
• Rekombinant Faktörler
29
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...56
Powered by FlippingBook