TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 12

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde
düzenlenen 3. Sanayi Şurası, Ankara’da gerçekleşti-
rildi. Açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yap-
tığı şura, 3 gün sürdü.
A
nkara ATO Congresium’da düzenlenen 3. Sanayi Şura-
sı’nın açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasına girmek için belirledikleri hedeflere
değindi. Erdoğan, "Eğer ilk 10'u hedefliyorsak, ilk 10 arasın-
da yer almayı gaye edinmişsek, bunu takipçi ve taklitçi ola-
rak değil, bilgiyi de kendimiz üreterek başaracağız. İşte bu
nedenle bizim artık sanayide temel meselemiz araştırma ge-
liştirme, inovasyon, tasarım, markalaşma, üniversite sanayi
işbirliği gibi konulardır" dedi.
Üçüncü Sanayi Şurası Ankara'da
Gerçekleştirildi
“Yerli otomobili artık yapalım”
Yerli otomobil konusundaki çağrısını yineleyen Erdoğan,
"Yerli otomotivi unutmuyorum. Bunu tekrar hatırlatıyorum.
Özellikle sanayicilerimiz artık bu kararı vermelidir. En azın-
dan nasıl ki insansız hava araçlarımızı üretmeye başladık.
ATAK helikopteri üretir hale geldik. Bundan çok daha rahat
olan yerli otomobilimizi de artık kendimiz üretmeliyiz." dedi.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de yatırım, üre-
tim ve ihracat artıyor. Ancak bu artışın nicelik sahasına oldu-
ğu kadar nitelik sahasına da yansıması gerekiyor. 2023 yılın-
da 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacaksak bunu daha
fazla üreterek değil daha yüksek katma değerli üretim yapa-
rak sağlayabiliriz. Türkiye'de bilgi üretiminin yaygınlaşması
ve üretilen bilginin ticarileşmesi için yeni bir yapılanmaya
12
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...56
Powered by FlippingBook