TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye olarak biz bunu yapar mıyız? Ben, inanıyorum biz
bunu yaparız” ifadesini kullandı. Son 14 yılda, Türkiye’nin bir
sıçrama yaptığını, en azından fiziki mekanlar itibarıyla artık
üniversitesi olmayan ilin kalmadığı gibi, anaokulu, ilk, orta
ve liselerde ciddi bir sıçrama yaşandığını vurgulayan Erdo-
ğan, okuma yazma oranlarının ciddi manada artıyor olma-
sının, “Haydi Kızlar Okula” kampanyalarıyla kızları cehalete
mahkum eden anlayışın, artık cehaletten ilime doğru teşvik
ediliyor olmasının nerelerden nereye gelindiğini göstermesi
bakımından çok önemli olduğunu bildirdi.
Erdoğan, bunun yeterli olmadığını, bu durumun çok daha
ileri seviyelere taşınması gerektiğini vurguladı. Bu çerçeve-
de hocalara, özellikle de siyaset kadrolarına çok büyük gö-
revler düştüğüne dikkati çeken Erdoğan, siyasetin, ilimin ve
irfanın önünü açması gerektiğini, son 14 yılda da bunu yap-
manın gayretinde olunduğunu anlattı.
“Bilim İnsanlarımıza Güveniyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sorunların çözümü hem
de projelerin hayata geçirilmesi konusunda bilim insanla-
rından çok önemli beklentileri olduğunu belirterek, şunları
söyledi:
“Sizlerin yol göstericiliği, üretkenliği, ufku, gayreti olma-
dan içinde bulunduğumuz krizleri aşamaz, geleceğimize
güvenle bakamayız. Sosyal bilimlerde, mühendislik bilim-
lerinde, sağlık bilimlerinde, temel bilimlerde sizlerin ortaya
koyacağı başarılar, ülke yöneticileri, siyasetçiler olarak bizi
çok daha doğru ve çok daha fazla çalışmaya sevk edecek-
tir. TÜBİTAK, bilim insanlarımızla ülke yöneticileri arasında
köprü rolü oynayarak bu konuda öncü olmalıdır. Bilim in-
sanlarımıza güveniyorum, inanıyorum. Başbakanlık görevi-
ni üstlendiğim günden beri cumhurbaşkanlığı dönemim de
dahil bilimsel çalışmalara, bilim insanlarımıza daima destek
oldum, olmaya da devam edeceğim. Gerek himayeme aldı-
ğım projeler gerekse bireysel teşviklerimle sizlerin yanında
olmayı sürdüreceğim.”
ahiplerini Buldu
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook