TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 6

6
Bülten
OCAK
2017
2 0 1 6 Y ö n e t i m B i l i m l e r i S e m p o z y u m u G e r ç e k l e ş t i r i l d i
2016 Yönetim Bilimleri
Sempozyumu Gerçekleştirildi
2016 Yönetim Bilimleri Sempozyumu, TÜBİTAK TÜSSİDE
ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşbirliğinde,
“Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Bilimleri Uygulamaları” ana
teması ile gerçekleştirildi.
İTÜ Maçka kampüsünde gerçekleştirilen programa Milli
Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Karaca, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, İTÜ İşletme Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, TÜSSİDE Enstitü Mü-
dürüTezer Battal, akademisyenler, araştırmacılar ve çok sayıda
kamu yöneticisi katıldı.
Sempozyumdüzenleme kurulu başkanlarındanTezer Battal,
TÜSSİDE’nin modern çağın getirdiği ve gerektirdiği teknikleri
araştırdığını, en iyi uygulama örneklerini kurumların ekosis-
temine uyarlayarak daha doğru ve etkin sonuçlar alınmasına
katkı sağladığını belirtti. Sempozyum düzenleme kurulu baş-
kanlarından Prof. Dr. Lütfihak Alpkan da tarihsel süreçteki yö-
netimsel model ve politikalara değindi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, yönetim için “en eski
sanat, en yeni bilim” sözüne işaret ederek, ülkemizde sürdü-
rülebilirliği sağlamada iş süreçleri ve yönetim kademelerinde
bilimsel yöntemleri uygulamanın etkisine ve önemine değin-
di. Prof. Dr. Ergin, teknoloji ve mühendislik alanlarında yapılan
çalışmaların etkisini arttırmanın, yerel ve global düzlemde bir
açılıma kavuşturmanın yegane yolunun mühendislik ve beşeri
bilimlerin uyumlu çalışmasından geçtiğini söyledi.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yönetim işinin mate-
matik veyamühendislik gibi lineer olmadığını, yönetimin insan
faktörünümerkeze alması gerektiğini belirtti.
60. ve 61. TC Hükümetlerinde bakanlık görevi yapan Prof. Dr.
Ömer Dinçer “Devlet İdaresinden Kamu Yönetimine” konulu
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook