TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlığı zamanında ülkemiz kamu
kurumlarında gerçekleştirilen kurumsal yeniden yapılandırma
ve dönüşüm süreçlerindeki gözlem ve deneyimlerini paylaşan
Prof. Dr. Dinçer, kurumların dönüşüm süreci öncesindeki du-
rumları hakkında paylaşımlarda bulundu.
İTÜ İşletme Fakültesi kurucusu Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu,
1940’lı yıllardan 2000’li yıllara uzanan kamu ve özel sektördeki
yönetim uygulamalarını, deneyimleri ve görüşleri ışığında dile
getirdi.
Açılış konuşmaları sonrasında “Kamu Sektöründe Yönetim
Bilimleri Uygulamaları”konusunda panel gerçekleştirildi. Kom-
bassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 63. TC Hükümeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun başkanlığın-
da yürütülen oturuma, İstanbul Ticaret Üniversitesi veTÜBİTAK
BilimKurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek, MÜSİAD 3. DönemGe-
nel Başkanı Doç. Dr. Ömer Bolat ve Kalkınma Bakanlığı Uzmanı
Çağatay Telli konuşmacı olarak katıldı. Yönetim alanında mey-
dana gelen değişime bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar, kamu
sektörü özelinde ele alındı.
Sempozyumun ikinci günü “Özel Sektörde Yönetim Bilim-
leri Uygulamaları” konulu panel ile devam etti. İTÜ işletme Fa-
kültesi’nden Doç. Dr. Deniz Tunçalp’ın başkanlığında yapılan
oturuma Migros CEO’su Özgür Tort, Adel Kalem - Faber Castell
CEO’su Evrim Hizaler ve Taze & Kuru Inc. CEO’su Dr. Nusret Yur-
ter konuşmacı olarak katıldı. Kurumsal şirketlerde ve bireysel
girişimlerde karar verme, iş süreçlerini yönetme ve insan kay-
nakları konularında yönetim bilimi uygulamalarına dair bilgi
paylaşımlarında bulunuldu. Panelden sonra stratejik yönetim,
üretim yönetimi, yönetim yaklaşımları, insan kaynakları yöne-
timi ve kalite & performans yönetimi konularında özel sektör
uygulamalarını içeren bildiri sunumları yapıldı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48
Powered by FlippingBook