TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 26

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Yönetimi MAM’dan Sorulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştır-
ma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen “İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Yönetimi Çalışmaları” kapsamında hazırlanacak
olan dokümantasyon ve mevzuat çalışmaları için veri topla-
mak amacıyla, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı ko-
nusunda öncü ülkeler olan Belçika ve Hollanda ziyaret edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM), “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Dönüşümü
ve Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” adı altında bir
protokole imza attı. Protokol kapsamında, inşaat ve yıkın-
tı atıklarının çeşitli sektörlerde hammadde olarak kullanım
kriterlerinin ve kullanım alanlarının belirlenmesi çalışmaları
başlatıldı.
İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı konusunda Av-
rupa Birliği ülkeleri arasında öncü konumunda olan Belçika
ve Hollanda’daki resmi kurumlara ve özel sektör kuruluşla-
rına ziyaret düzenlendi. Ziyarette, seçici yıkımın uygulama-
sı, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanım odaklı yönetim
sisteminin işleyişi, geri kazanım prosesleri ve atıklardan geri
kazanılan ürünlerin alternatif kullanımı konuları ayrıntılı ola-
rak ele alındı.
Uluslararası Geri Dönüşüm Federasyonu (Fédération Inter-
nationale du Recyclage –FIR), Flaman Kamu Atık Ajansı (Pub-
lic Waste Agency of Flanders)’nın yanı sıra dört özel sektör
kuruluşunun da ziyaret edildiği gezide, FIR ve OVAM ile in-
şaat yıkıntı atıkları üzerine işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak
projelerde yer alınması konusunda görüş birliğine varıldı.
26
Bülten
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,...36
Powered by FlippingBook