TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 25

25
TÜBİTAK Araştırma Gemisi
Denizlerdeki Kirliliği İnceleyecek
Yurdumuzun üç tarafını çevreleyen denizlerde-
ki kirlilik ve ekolojik kalite, 3 yıl süreyle TÜBİTAK
Araştırma Gemisi tarafından incelenecek.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin
ve Denetim Genel Müdürlüğü, denizlerimizdeki kirliliğin
incelenmesi amacıyla, “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzle-
me Projesi”ne imza attı. 2014-2016 yıllarını kapsayacak
olan proje ile Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde 228
nokta izlenecek. TÜBİTAK Araştırma Gemisi aracılığıyla
yürütülecek olan projeye üniversiteler de destek verecek.
Türkiye’de ilk kez, denizlerde radyoaktivite çalışma-
sının yapılacağı proje kapsamında kıyı, geçiş ve deniz
sularında sediman, deniz suyu ve biyota matrislerinde
fizikokimyasal, kimyasal ve biyolojik izlemeler gerçekleş-
tirilecek. Ekolojik kalite tespiti için tuzluluk, sıcaklık, besin
elementleri ve çözülmüş oksijen değişimlerine bakılacak
olan proje sonuçlarından yola çıkılarak, ulusal deniz yö-
netimi politika ve stratejileri belirlenip, raporlar oluşturu-
lacak.
Proje kapsamında, 2016 yılında, Türkiye’de ilk kez “1.
Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyu-
mu” düzenlenecek.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...36
Powered by FlippingBook