TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 28

28
Bülten
Kısa adı TÜSSİDE olan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Ensti-
tüsü’nün Gebze yerleşkesinde 21-24 Ağustos 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirilen programın açılışında Kocaeli Vali
Yardımcısı Derviş Ahmet Set, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı İn-
san Kaynakları Genel Müdürü Dr. Hamza Aydoğdu, Kocaeli İl
Milli EğitimMüdürü Fehmi Rasim Çelik, TÜSSİDE Enstitü Mü-
dürü Tezer Battal ve TÜSSİDE Projeler Koordinatörü Orhan
Dursun birer konuşma yaptılar.
Hatay ve Edirne Eski İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Aytaç
Açıkalın eğitsel liderlik konulu bir oturumda yaptığı konuş-
mada, “Liderlik imajını toplum ve kültür yaratır. Bu imajın
biyolojik boyutunda liderin enerji ve direnç özellikleri, psi-
kolojik boyutunda kişilik öğeleri, felsefe boyutunda felsefe
sistemleri, teknik boyutunda ise bilgi ve becerileri bulunur.
Asıl liderlik, örgütsel olmaktan çok kurumsal liderliktir” şek-
linde konuştu.
Programın ikinci oturumunda “Ekip Olma” konusu yaşaya-
rak öğrenme biçimi olan Outdoor uygulaması ile devam etti.
Günün sonunda verilen akşam yemeğine Milli Eğitim Bakan-
“Geride Hiç Çocuk Kalmasın”
lığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin de katıldı.
Programın ikinci gününde Prof. Dr Murat Günaydın tara-
fından sunulan “Yönetsel İletişim Teknikleri” oturumu ger-
çekleşti. Eğitim programına katılan il milli eğitim müdürleri,
üç gün devam eden eğitimler ile hem teorik bilgiler aldılar
hem de aldıkları teorik bilgileri uygulama aktiviteleri ile ha-
yata geçirdiler. Ayrıca katılımcılar, eğitim programı dâhilin-
de, İstanbul’daki gezi programına ve sosyal aktivitelere de
katıldılar. Eğitim programının son günü Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat, “Etik Liderlik” ko-
nulu bir sunum gerçekleştirdi. Etiğin bir ahlak bilimi, ahlak
felsefesi olduğunu ifade eden Murat, “Ahlak, etik konusu
toplumumuzun can damarlarındandır. Etik ilkelerine uygun
davranılmayan bir hayat, hayat değildir. Ahlaki değerlerin
yozlaştığı, yok olduğu bir toplum karanlığa doğru gidiyor
demektir. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek istiyorsak ahla-
ki değerlerin, etik ilkelerin benimsenmesi, kabullenilmesi, iç-
selleştirilmesi ve bir hayat tarzı haline getirilmesi gerekiyor”
dedi. Program, katılımcılara takdim edilen sertifika töreniyle
sona erdi.
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı öncesinde 81 ilin İl Milli EğitimMüdürleri, TÜBİTAK TÜSSİDE ve Milli Eğitim
Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülen “Geride Hiç Çocuk Kalmasın” projesi
kapsamında düzenlenen eğitim programına katıldılar.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook