TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 34

34
Bülten
2018
HAZiRAN
T Ü B İ T A K U M E , G U L F M E T G e n e l K u r u l v e T e k n i k K o m i t e T o p l a n t ı l a r ı n a E v S a h i p l i ğ i Ya p t ı
TÜBİTAK UME, GULFMET Genel Kurul ve Teknik
Komite Toplantılarına Ev Sahipliği Yaptı
GULFMET (Körfez Ülkeleri Metroloji Birliği) Genel Kurul ve
Teknik KomiteToplantıları, TÜBİTAK UME’nin ev sahipliğinde İs-
tanbul’da gerçekleştirildi. TÜBİTAK UME’nin ilk kez ev sahipliği
yaptığı Teknik Komite Toplantılarına Türkiye’nin yanı sıra GUL-
FMET üye ülkelerinden Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’dan temsilciler katıldı.
GULFMET üyesi ülkelerdeki metroloji alanında yapılan faa-
liyetlerin ayrı Teknik Komite toplantıları şeklinde geçen prog-
ramda Kütle ve Türevi Büyüklükler, Uzunluk, Sıcaklık, Elektrik
- Manyetik - Zaman ve Frekans, Fotometre ve Radyometre,
Kimyasal Metroloji ve Kalite Teknik Komite toplantıları yapıldı.
Uluslararası karşılaştırmalar, CMC (Ölçüm ve Kalibrasyon Ka-
pasitesi) başvuruları ve değerlendirilmesi, yapılabilecek bilim-
sel AR-GE faaliyetleri ve işbirliklerinin ele alındığı toplantılarda,
Ölçüler ve Ağırlıklar Danışma Komitesi’nin (CIPM) gereklilikleri
ve kalite dokümantasyonuna yaklaşımı, Avrupa Bölgesel Met-
roloji Organizasyonu’nun (EURAMET) Kalite Yönetim Sistemle-
rine (QMS) yaklaşımı ve genel kuralları, GULFMET CMC ve Ka-
lite Yönetim Sistemi (QMS) genel kuralları ve yaklaşımı masaya
yatırıldı.
GULFMET’in Bölgesel Metroloji Organizasyonları Ortak Ko-
mitesi ve BIPM (JCRB)’ne tamüyelik durumunun da görüşüldü-
ğü toplantılarda, GULFMET Genel Kurul üye ülkelerin faaliyet-
leri ve raporları karşılıklı olarak paylaşıldı. Ayrıca toplantıların
son gününde katılımcılar için TÜBİTAK UME laboratuvarları
ziyareti gerçekleştirildi.
TÜBİTAK UME ile GSO (Körfez Ülkeleri Konseyi Standardizas-
yon Teşkilatı) arasında GULFMET’in geliştirilmesi ve bölgesel
metroloji organizasyonu olarak tanınması amacıyla 2011 yılın-
da Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmış ve TÜBİTAK UME 2013
yılı başında GULFMET’e asosiye üye olmuştu.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın politika sahipliğinde
TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü tara-
fından yürütülecek 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve
Eylem Planı Projesi çalışmalarına başlandı. Projeyle, paydaşla-
rın ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası uygulamaları değer-
lendiren, geçmiş dönem tecrübelerini önemseyerek mevcut
durumu dikkate alan bütüncül bir Akıllı Kentler Stratejisi ve
Eylem Planı’nın hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanıyor. Mevcut durum analizi, strateji ve eylem planının
oluşturulması ve izleme değerlendirme safhâlârında yerinde
incelemeler, yüz yüze görüşmeler, strateji belgeleri vemevzuat
analizi gibi faaliyetler yürütülerek, tüm ekosistem paydaşları-
nın katılımıyla ortak akıl ile inşa edilen, üst politika belgeleri ve
tematik stratejiler ile uyumlu, olgunluk modeli kullanımı ile sis-
tematik, yapısal ve bütüncül, izleme değerlendirme mekaniz-
masını içeren, Türkiye’ye özgü 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler
Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasının 2018 yılında tamamlan-
ması hedefleniyor.
2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Başladı
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook