TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT)
Programı Değerlendirme Toplantısı ULAKBİM’deYapıldı
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) programını tar-
tışmak, önerileri dinlemek, ortak akıl oluşturmak ve revize et-
mek amacıyla, TÜBİTAK ULAKBİM’de, TÜBİTAK Başkan Yardım-
cısı Doç. Dr. İlker Murat Ar’ın başkanlığında bir Değerlendirme
Toplantısı yapıldı. Toplantıya AR-GE Üniversiteleri Rektör Yar-
dımcıları ve ilgili üniversitelerden görevlendirilen öğretimüye-
leri katıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar,
toplantının açılış konuşmasında, 2018 yılı dergi listesinin mev-
cut hesaplama yöntemi ile hazırlanacağını ve ilan edileceğini
belirtti. Doç. Dr. Ar, 2019 yılı dergi listesi hesaplama yöntemine
ise yapılan çalışmalar/toplantılar sonucunda karar verilece-
ğini, yıl sonuna kadar mevzuat ve esaslar ile ilgili çalışmaların
sonuçlandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu konuda görüş
alabilmek için UBYT’ye başvuru yapan farklı disiplinlerden öğ-
Bugüne kadar 958 yeni teknogirişim şirketinin kurulmasını
destekleyenTÜBİTAK’ın BiGG (Bireysel Genç Girişim) Programı-
nın son çağrısı kapandı. BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından
uygun bulunan iş planları ile çağrıya başvurmuş 422 girişimci
için değerlendirme panelleri 30 Mayıs 2018 tarihinde başladı.
Toplamda 34 panel Temmuz ayı başına kadar tamamlanmış
olacak.
1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 1512 Tek-
nogirişimSermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Ku-
ruluş Çağrısına 45 başvuru alındı.
TÜBİTAK TEYDEB gerçekleştirmekte olduğu destekler aracılı-
ğıyla özel sektörde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi, araştırmacı
istihdamının artırılması, Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın artırılması
ve bu yolla Ar-Ge ve yenilik alanındaki yeteneğin geliştirilmesi
retim üyeleri ve TÜBİTAK dergileri editörleriyle de bir toplantı
yapıldığını anlatanDoç. Dr. Ar, edinilenbilgiler ve görüşler doğ-
rultusunda taslak model oluşturulduğunu kaydetti.
Toplantıda ayrıca hazırlanan taslak model ile ilgili bir sunum
yapıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar, tas-
lak modeli; “Makale Etki Değerini (MED) temel alan bir sistem”,
“Dergi listelerinin (Üst Grup, Orta Grup, AHCI Grubu) gruplan-
dırılması”, “Destek ödemesinin yazarlar arası paylaşımı” başlık-
ları altında topladı.
UBYT değerlendirme toplantılarında UBYT sisteminin iyileş-
tirilerek devam etmesi; AHCI Grubuna ayrı teşvik verilmesi; Atıf
Sistemine bağlı teşvik verilmesi; öncelikli stratejik alanlara göre
teşvik verilmesi; alanlar arası farklılıklara dikkat edilerek teşvik
verilmesi; yazarlar arası paylaşım yapılmaması görüşleri dile
getirildi.
ve yenilik tabanlı girişimciliğin artırılmasını amaçlıyor.
2017 yılı 2. dönem çağrısı kapsamında desteklenen 207
girişimci Ocak ayında şirketini kurdu. Girişimcilerin talepleri
doğrultusunda projelere iş rehberleri atandı. Katip Çelebi Fonu
kapsamında Royal Academy of Engineering tarafından İngilte-
re’de düzenlenecek eğitime 14 girişimcinin katılması sağlandı.
Bu yıl çağrı konusu ve kapsamında tematik alanlar belirlen-
di. Çağrıya 3323 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. şubat vemart
aylarında ön başvurular toplandı ve girişimcilere uygulayıcı
kuruluşlar tarafından 1. aşama sürecinde hızlandırıcı desteği
verilmeye başlandı. 1601- TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alan-
larında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsa-
mında; 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşa-
ma Uygulayıcı Kuruluş Çağrısına 45 başvuru alındı.
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Masaya Yatırıldı
TÜBİTAK BiGG’ in Son Çağrısı Kapandı
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook