TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi iş
birliğinde yürütülen “DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve
Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi” kap-
samında, bölgede öne çıkan illerdeki paydaşlarla değer-
lendirme toplantıları gerçekleştirildi. Küçükbaş hayvancılık
sektöründe kümelenme potansiyelinin belirlenmesi için ya-
pılan kümelenme analizi çalışmaları çerçevesinde, sırasıyla
7 Mayıs’ta Tokat’ta, 9 Mayıs’ta Gümüşhane’de ve 11 Mayıs’ta
Artvin’de düzenlenen toplantıların ilk bölümünde projenin
tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantılarda, kümelenme politi-
kaları ve rekabetçilik için önemi, uluslararası kümelenme
örnekleri, küme oluşumunda beklentiler ile birlikte ortak
çalışma alanları ve işbirliği konularına da değinildi.
Kamu, özel sektör ve bölgedeki koyun ve keçi yetiştirici
birliklerinden katılımcıları bir araya getiren toplantılarda
paydaşların değer zincirindeki yerleri, bu yerlerinden ötürü
maruz kaldıkları riskler ve fırsatlar, değer zincirindeki eksik
ve zayıf halkalar katılımcı bir yöntemle belirlendi, müşteri
ve rakipler tanımlandı, aktörlerin birbirleriyle olan işbirliği
imkânları sorgulandı, ihracat kapasitesi, pazarlar ve firmala-
rın rekabet gücü ve potansiyel kümeden beklentiler ortaya
koyuldu.
Saha çalışmaları kapsamında ayrıca bölgedeki üreticilerle
yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği ile bire bir görüşmeler
de gerçekleştirildi. Görüşmeler sırasında aktörlerin sosyal
sermayesinin ve Ar-Ge, yenilik, ürün, üretim, sektör, iç ve dış
pazar bilgi birikiminin ve kapasitesinin ortaya çıkarılmasına
yönelik sorular Tokat, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Artvin
illeri ve bu illere bağlı ilçelerden gelen üreticilere soruldu ve
üreticilerin sektöre yönelik görüşleri alındı.
DOKAP Bölgesi’nde Küçükbaş Hayvancılık Kümelenmesi
için Paydaş Toplantıları Gerçekleştirildi
ERA-NET E-Rare-3 Projesi JTC2018
Çağrısı, Çağrı Yürütme, Ağ Oluşturma
veBilimsel DeğerlendirmeToplantıla-
rı İtalya’nın Sorrento şehrinde yapıldı.
JTC2018 Çağrısı Bilimsel Değerlen-
dirme sonuçlarına göre; Türkiye’den
4 ortağın yer aldığı 3 projenin de arasında olduğu en yüksek
puan alan 34 projenin ikinci aşama başvurusu yapmasına ka-
rar verildi. Buna göre, proje konsorsiyumları 19 Haziran tarihi-
ne kadar uluslararası başvurularını yapacaklar. Ortak fonlama
prensibine dayalı çağrıda, Türk proje ortakları finansal destek
alabilmek için ayrıca ulusal başvurularını TÜBİTAK’a 26 Haziran
2018 tarihine kadar elektronik ortamda iletecekler.
Toplantıda ayrıca, konsorsiyum üyesi fonlayıcı kuruluşların
temsilcileri, nâdir hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik çok
uluslu, çok disiplinli araştırma projelerini desteklemek ama-
cıyla 2019-2022 yılları arasında dört çağrı açması planlanan
Nâdir Hastalıklar Avrupa Ortak Programı’nın (European Joint
Programme on Rare Diseases) kapsamı ve 2019 yılı olası çağrı
başlıkları hakkında görüş alış verişinde bulundu.
Toplantılara TÜBİTAK adına, Uluslararası İkili İşbirliği Daire
Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden ERA-NET Co-
fund E-Rare-3 Projesi Sorumlusu Dr. Jale Şahin katıldı.
E-Rare 2018 Çağrısı Çağrı Yürütme, Ağ Oluşturma ve Bilimsel Değerlendirme Toplantıları Sorrento’da Yapıldı
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook