TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 36

36
Bülten
2018
HAZiRAN
“Bridging Biobanks in MENA Countries to Promote Reserch and Healthcare” Sempoz yumu Gerçekleştirildi
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
(İBG) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Neşe Atabey’in organizas-
yonunu üstlendiği “Bridging Biobanks in MENA Countries to
Promote Reserch and Healthcare” Sempozyumu İzmir’de ger-
çekleştirildi.
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Middle
East and North Africa - MENA) ülkeleriyle Avrupa’dan pek çok
araştırmacının katıldığı sempozyumda, TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlü-
ğü’nden Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr. Jale Şahin “Yaşam
Akdeniz Bölgesi’ndeki su
kaynakları ile gıda sistemleri
alanlarında yürütülecek araş-
tırma ve inovasyon projelerini
desteklemek amacıyla 2018
yılında faaliyete geçerek en az
10 yıl sürmesi planlanan PRI-
MA Programı’nın (Partnership
for Research and Innovation in
the Mediterranean Area) Ge-
nel Kurul Toplantısı, Barselo-
na’da yapıldı. Toplantıda, 2018
yılı çağrısının ön sonuçları ve
devam eden değerlendirme
süreçleri hakkında bilgi payla-
şıldı ve kararlar alındı. Toplantıda PRIMA Vakfı Mütevelli Heyeti
Türkiye Üyesi olarak TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Ha-
sekioğlu’nun atandığı bildirildi.
PRIMA İlk Çağrısının Ön Sonuçları
PRIMA kapsamında açılmış olan çağrılar Bölüm1 ve Bölüm2
Bilimleri Alanında İkili ve Çoklu İşbirliklerine Dayalı Uluslararası
Destek Programları”konulu bir sunumgerçekleştirdi.
MENA ülkeleriyle yaşam bilimleri alanındaki BTY iş birlikle-
rinin artırılmasının hedeflendiği sempozyumda Dr. Şahin, TÜ-
BİTAK UİDB İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü ile MENA ülkele-
rinden ikili işbirliği anlaşmalarına dayalı ortak açılan araştırma
projeleri çağrılarına değinirken, yaşam bilimleri alanında araş-
tırmacıların başvuru yapabileceği uluslararası proje destekleri
ve dolaşım programları hakkında bilgi verdi. Sempozyuma
40’ın üzerinde akademisyen ve araştırmacı katıldı.
olmak üzere iki gruba ayrıldı. AB fonu ile desteklenen Bölüm 1
çağrıları 6 Şubat – 17 Nisan 2018, AB katkısı olmaksızın ulusal
fonlayıcı kuruluşların fonları ile desteklenen Bölüm 2 çağrıları
ise 6 Şubat – 27 Mart 2018 tarihleri arasında başvurular aldı.
2018 yılı çağrısının değerlendirmeleri devam ederken, toplam
başvuru sayıları vebaşvurularınalanlaragöredağılımı şu şekilde:
Bölüm 1 toplambaşvuru sayısı: 484
Tema 1: SuYönetimi - %38
Tema 2: Tarım Sistemleri - %43
Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri - %19
Bölüm 2 toplambaşvuru sayısı: 394
Tema 1: SuYönetimi - %24
Tema 2: Tarım Sistemleri - %47
Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri - %29
Bölüm 1 için 2018 1. aşama başvuru sonuçları 15 Haziran
2018 tarihinde yayınlanacak, başarılı olan proje önerileri için 2.
aşama başvurular 15 Ağustos - 15 Eylül 2018 tarihleri arasında
başvurulara açılacak. Bölüm 2’nin 1.aşama başvuru sonuçları
ise 6 Haziran 2018 tarihinde yayınlanacak ve 2. aşama başvu-
rular 4 Ağustos - 4 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurulara
açılacak.
“Bridging Biobanks in MENA Countries to Promote Reserch and Healthcare” Sempozyumu Gerçekleştirildi
PRIMA Genel Kurul Toplantısı Barselona’da Gerçekleştirildi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook