TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 30

30
Bülten
2018
HAZiRAN
T Ü S S İ D E
T T K ’
y ı
Y e n i d e n
Y a p ı l a n d ı r a c a k
TÜBİTAK TÜSSİDE ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ara-
sında “Yeniden Yapılandırma ve Norm Kadro Çalışmaları” ya-
pılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Günümüzün
teknolojik gereksinimlerine ve ulusal stratejilere uygun ola-
rak Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yeniden yapılandırılması
ve iş gücü ihtiyacının belirlenmesi amacını taşıyan Proje kap-
samında, kurum içi ve dışı yapılacak mevcut durum analizleri
İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Anadolu
Lisesi’nin TÜBİTAK ULAKBİM ve İnternet Teknolojileri Derne-
ği ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği “Pardus ve Açık
Kaynak Günleri” Samsun’da gerçekleştirildi.
“Özgürlük İçin Pardus”sloganı ile başlayan milli işletim sis-
temimiz Pardus’un yaygınlaşması amacıyla 49 liseden 150
öğrencinin davet edildiği eğitimlerde, öğrencilere Çanakka-
le 18 Mart Üniversitesi ÖğretimÜyesi Dr. Necdet Yücel, Libre
Office Geliştiricisi Bilgisayar Mühendisi Gülşah Köse, Bilgisa-
yar Mühendisi Canberk Koç, TÜBİTAK ULAKBİM personelleri
Şenol Aldıbaş, Enes Kıdık ve Samsun Anadolu Lisesi Pardus
Eğitmeni İbrahim Paşa Akça tarafından Pardus, Açık Kaynak
ve Özgür Yazılım Felsefesi konularında eğitim verildi.
sonucunda, TTK için şube müdürlüğü düzeyi seviyesine ka-
dar bir organizasyon şeması önerilecek. Organizasyon şeması
belirlenirken, şube müdürlüklerinin görev tanımları, çatışma
ve çakışmalar da göz önüne alınarak yeniden oluşturulacak.
Daha sonraki aşamada iş, iş gücü ihtiyacı ve iş süreçlerine yö-
nelik olarak yapılacak analizler ve değerlendirmeler sonucun-
da kurumsal insan kaynağı ihtiyacı belirlenecek.
TÜSSİDE TTK’yı Yeniden Yapılandıracak
Samsun’da Pardus ve Açık Kaynak Günleri Etkinliği Yapıldı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook