TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanı Doç. Dr.
Abdulkerim Yörükoğlu ve beraberindeki heyet, TÜBİTAK
MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ı ziyaret etti. TÜBİ-
TAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ül-
ker Beker, Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Ba-
lıkçı, Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Osman Okur’un
da eşlik ettiği toplantıda, borca zengin olan ülkemizin bor
madeninin daha aktif ve verimli kullanılması yönünde TÜBİ-
TAK MAM olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi ve
ilgili tesisler gezildi. MAM-BOREN işbirliğinde yapılan proje-
lerin ülkemiz yerli ve ileri teknolojileri için önemine vurgu
yapıldı.
MAM-BOREN İşbirliğiyle Ülkemizin Bor Madeni Daha Verimli Kullanılacak
TÜBİTAK MAM “Yatay Sondaj Teknolojisi” Toplantısına Katıldı
TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, ülke-
mizin sondaj sistemleri alanındaki teknoloji ihtiyacını gi-
dermek amacıyla, en son teknoloji olarak gösterilen Yatay
Sondaj Teknolojisi Toplantısına katıldı. TPAO Genel Müdür
Vekili Edip Müyesseroğlu ve TPIC Genel Müdür Yardımcısı
İlhan Demir’in başkanlıklarında düzenlenen, TÜBİTAK MAM
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü yöneticileri, Kocaeli Üniver-
sitesi öğretim üyeleri, TPAO ve TPIC Genel Müdür Yardımcı-
larının da katıldığı toplantıda, yeraltı kaynaklarımızın verimli
aranması ve işletilebilmesi için sondaj hizmetlerinin yerlileş-
tirilmesinin gerekli olduğu vurgulandı. TÜBİTAK MAM olarak
sondaj teknolojileri ve alt sistemleri üzerine yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi verildi. Son yıllarda kullanımı giderek ar-
tan ve ülkemizin tümüyle dışa bağımlı olduğu Yatay Sondaj
Teknolojisinin milli imkânlarla uygulanmaya başlanmasının
kaya gazı, petrol, kömür ve jeotermal sondajları alanında
ekonomimize yüksek maliyet tasarrufu sağlayacağı vurgu-
landı. TPAO’ya yerlileştirme çalışmalarında yüksek teknoloji
alt yapımız ve yenilikçi yaklaşımlarımızla TÜBİTAK MAM ola-
rak her zaman destek vermeye hazır olduğumuz belirtildi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook