TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 38

38
Bülten
2018
HAZiRAN
“ G e n o m D i z i l e m e v e B i y o i n f o r m a t i k ” B a ş l ı k l ı “ B i y o i n f o r m a t i k F o r u m u ” D ü z e n l e n d i
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), PHI Tech Bioinfor-
matics ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işbirliğiyle, Gebze
Teknik Üniversitesi Konferans Salonunda, “Genom Dizileme ve
Biyoinformatik”başlıklı“Biyoinformatik Forumu”gerçekleştirildi.
Tıp, eczacılık, moleküler biyoloji, genetik ve mühendislik
alanlarındaki ilgili akademisyenleri, klinik ve endüstriyel çalış-
malarında biyoinformatik ihtiyaçları bulunan hastaneleri ve
laboratuvarlar ile biyoinformatik şirketlerini bir araya getiren
foruma çevre üniversitelerden, biyoinformatik alanında çalış-
malar sağlayan firmalardan, TÜBİTAK Enstitülerinden akade-
misyenler ve araştırma görevlileri katıldı.
TÜBİTAK MARTEK-Adres Patent işbirliğiyle Fikri Mülkiyet ve
Patent Haftası Etkinliği gerçekleştirildi. Akademisyen, kamu
görevlileri, sektör temsilcileri, iş adamları ve uzmanların ka-
tılımıyla gerçekleşen panelde; TÜBİTAK Marmara Teknokent
(MARTEK) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cavlı, Boğaziçi
Üniversitesi İnovasyon Yöneticisi Barkın Arak, İstanbul Üniver-
Etkinlik, PHI Tech Bioinformatics veGebzeTeknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saliha Durmuş’un açılış konuşması
ile başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur’un konuşmasının ardından,“Yrd. Doç. Dr.
Kaya Bilguvar’ınmoderatörlüğünde, Klinik İçinGenomProfille-
me: Seçenekler, Zamanlama, Beklentiler ve Zorluklar” konulu
Panel gerçekleştirildi. Konferansın son oturumunda, İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr.
Zehra Oya Uyguner moderatörlüğünde, “Türkiye’de Genom
Dizileme ve Biyoinformatik”konulu panel gerçekleştirildi.
sitesi Prof. Dr. Erol İnce, Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi, Av-
rupa Marka ve Patent Vekili Av. Ali Çavuşoğlu yer aldı.
Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel’in açılış
konuşmasının ardından, TÜBİTAK MARTEK Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Mehmet Cavlı, TGB’deki Ar-Ge FirmalarınınTicarileştir-
me Konusundaki Durumu; İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Erol İnce, Patentlerin Ticarileştirilmesi Süreçleri; Boğaziçi Üni-
versitesi İnovasyon Yöneticisi Barkın Arak, Fikirden Patente Ti-
carileşebilirlik konusunda sunum yaptılar. Oturumun sonunda
Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi & Avrupa Marka ve Patent
Vekili Av. Ali Çavuşoğlu, Patent Değerlemenin Ticarileşmede
Önemi hakkında sunum yaptı.
Panelin ardından Chicago Türk Ticaret Merkezi Kurucu ve
Yöneticisi Eray Ütücü, Chicago Türk Ticaret Merkezi’nin kuruluş
aşamasında nasıl bir süreçten geçtiği, FZK Holding & Fikssan
Fikstür Genel Müdürü EyüpAnlaş Ziraat KatılımBankası ile olan
ortaklıkları ve ARİNKOM – FSMH ve Ticarileştirme Birim Koor-
dinatörü Özlem S. Tigin Anadolu Üniversitesi’nin patent alma
konularındaki başarı hikâyelerini anlattı. Başarı hikâyelerinin
ardından İstanbul Bilim Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oytun
Erbaş, Nöromarketing sunumunu gerçekleştirdi.
“Genom Dizileme ve Biyoinformatik” Başlıklı “Biyoinformatik Forumu” Düzenlendi
Fikri Mülkiyet ve Patent Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook