TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 13

13
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Tersine Beyin Göçü Çalışmaları
Devam Ediyor
N
atureJobs tarafından tüm ülkelerden TÜBİTAK muadili
kuruluşlar, üniversiteler, araştırma merkezleri, Ar-Ge fa-
aliyetlerinde bulunan sanayi kuruluşları ile farklı deneyim
seviyelerinden araştırmacıların bir araya getirilmesi ama-
cıyla düzenlenen Kariyer Fuarı, bu yıl 20 Mayıs 2015 tari-
hinde, ABD’nin Boston şehrinde düzenlendi. Bilim insanları
için oluşturulmuş dünyanın en geniş uluslararası kariyer
portalı olarak tanınan NatureJobs, uluslararası bilimsel
araştırma olanaklarını düzenlediği fuarlar aracılığı ile du-
yurmaktadır.
TÜBİTAK, Naturejobs 2015 Kariyer Fuarı’na bir tanıtım
masası açarak katılım sağlamıştır. TÜBİTAK masasını ziyaret
eden katılımcılar Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) hakkın-
da son gelişmeler ile yurda dönüş kapsamında faydalanı-
labilecek ulusal ve uluslararası fon fırsatları hakkında Ufuk
2020 Programı Avrupa Araştırma Konseyi (Europe Resear-
ch Council-ERC) ve Marie Sklodowska Curie Alanı (MSCA)
Uzman ve Ulusal İrtibat Noktaları tarafından bilgilendiril-
mişlerdir. Gün boyunca gerçekleştirilen birebir görüşmeler
ve sunumlar sayesinde çeşitli milletlere mensup 100’den
fazla araştırmacı programlar hakkında detaylı bilgi edinme
fırsatına kavuşmuştur.
Ayrıca, fuarda gerçekleştirilen 10 çalıştaydan birisi de
TÜBİTAK tarafından “Research Destination Turkey Works-
hop: Funding Opportunities for Brain Circulation and Re-
search Career Development” başlığı ile düzenlenmiştir.
Çalıştayda, Ufuk 2020 ERC Programı kapsamında tam veya
yarı zamanlı olarak Türkiye’de gerçekleştirilebilecek olan
büyük bütçeli öncül araştırma olanakları; Ufuk 2020 MSCA
kapsamında deneyimli araştırmacıların Türkiye’ye geri dö-
nüşü ve de Türkiye’den ABD’ye araştırma amaçlı gidiş ola-
nakları ile ilgili bireysel burslar; ABD ve Türkiye arasında ikili
anlaşmalar vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek ortak projeler
ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tara-
fından sunulan burslar hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak,
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından
yeni oluşturulan Ufuk 2020 ERC ve MSCA programlarına
katılımı artırmaya yönelik özel destek ve teşvik mekaniz-
maları hakkında katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan
bir sunum yapılmıştır.
Boston ve çevresindeki Harvard, MIT gibi dünyanın
önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinden Türk
ve yabancı araştırmacıları hedef alan kariyer fuarının her yıl
tekrarlanması, TÜBİTAK masasında güncel bilgilerin araş-
tırmacılar ile paylaşımına devam edilmesi
planlanmaktadır.
Fuarda paylaşılan, yurtdışından Türki-
ye’ye yeni dönmüş ya da dönmeyi planlayan
Türk veya yabancı araştırmacılara yönelik
araştırma bursu ve araştırma fonu fırsatları
hakkında detaylı bilgi almak için destinati-
adresi ile irtibata
geçilebilir. Ayrıca MSCA ve ERC programları
ile ilgili ayrıntılı bilgi için
adresi ziyaret edilebilir.
www
h2020
org.
tr
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook