TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 7

7
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK Başkanlığına
Prof. Dr. A. Arif Ergin atandı
2
78 Sayılı TÜBİTAK Kanunu’nun 5. maddesince öngörü-
len sürenin sonunda, TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Ah-
met Arif Ergin üçlü kararname ile atandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in atanmasına
ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Prof. Dr. A. Arif ERGİN Kimdir?
1970 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Arif Ergin, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nden Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği diplomasına, Elektronik ve Bilgisayar Mühen-
disliği dalındaki Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine de
University of Illinois at Urbana-Champain’de (ABD) hak ka-
zandı. Akademik hayatına Gebze Yüksek Teknoloji Enstitü-
sü’nde (yeni adı ile Gebze Teknik Üniversitesi) devam etti.
Bu kurumda Rektör Yardımcılığı da dahil olmak üzere çe-
şitli görevlerde bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi ve Deniz
Harp Okulunda kısmi zamanlı öğretim üyeliği görevlerini
icra etti. Prof. Ergin günümüze kadar 3 kitap bölümü, 35
uluslararası makale ve 50’nin üzerinde uluslararası tebliğe
imza atmış ve 18 Yüksek Lisans ve 8 Doktora öğrencisi ye-
tiştirmiştir. Türkiye’nin ilk elektromanyetik açık alan ölçüm
sahasını Gebze Teknik Üniversitesi’nde kurmuş ve işletmiş-
tir. Akademik uzmanlık alanı radar dalgaları ve mühendis-
lik akustiği olan Prof. ERGİN’in yapmış olduğu bilimsel ça-
lışmalar ile MİLGEM, SOM ve Milli Muharip Uçak da dahil
olmak üzere savunma sektöründe çok sayıda projede yer
almıştır.
Mühendislik hayatına ASELSAN’da başlayan Prof. ER-
GİN, TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki askeri ve sivil proje-
lerde 2001 yılından beri Uzman Araştırmacı ve Başuzman
Araştırmacı sıfatları ile çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ay-
rıca TAI, Roketsan, STM, Yonca Onuk ve TÜBİTAK SAGE’deki
projelere mühendislik hizmeti vermiştir. Teknoloji geliştir-
me bölgeleri kanunu çerçevesinde çeşitli teknokent şirket-
lerinde mesleki ve idari görevler icra etmiştir.
Prof. Ergin’e takdir edilen ödüller arasında Türkiye Bilim-
ler Akademisi tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanı (GEBİP) Ödülü (2007), TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü
(2008) ve GYTE Yılın Lisans Eğitimcisi Ödülü (2008) yer al-
maktadır. Prof. Arif Ergin Şubat 2014’ten itibaren TÜBİTAK
BİLGEM Başkanlığı’nı ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekteydi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook