TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 8

8
Bülten
2015
TEMMUZ
C u m h u r i y e t T a r i h i n i n E n B ü y ü k A R - G E P r o j e s i M İ L R E S
Cumhur i yet Tar i h i n i
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, rüzgârdan
enerji elde edilmesi konusunun Türkiye’de hızla gelişti-
ğini, ancak teknolojinin tamamen ithal olduğunu belirte-
rek, “Teknolojiyi üreten olmak Türkiye’nin en önemli hedef-
lerinden biri” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Milli Rüzgâr Enerji
Sistemleri (MİLRES) Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üreti-
mi Projesi” tanıtım törenine katıldı. Törende konuşan Işık,
Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu alan olan enerjide
özellikle dışa bağımlılığı azaltacak yatırımların Türkiye için
öncelikli stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.
Türkiye’deki enerji ihtiyacının hızlı şekilde arttığına, ül-
kenin yenilenebilir enerji alanına yoğun yatırım yaptığına
işaret eden Işık, “Sayın Bakan Taner Yıldız ile protokol imza-
ladık, Konya-Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin 3
bin megavatlık enerji üretimini başlatacağız. Niğde ve Ka-
raman’da da 300’er megavatlık güneş enerjisinden enerji
üretimini başlatacağız. Rüzgarla ilgili konu, Türkiye’de hızla
gelişen bir konu ama maalesef teknolojiyi tamamen ithal
ediyoruz. Teknolojiyi üreten olmak Türkiye’nin en önemli
hedeflerinden biri, bu yüzden bu projeyi önemsiyoruz. Bu-
rada önemli olan üretilen prototipin yüzde 90’ından fazla-
sının yerli üretim olması” şeklinde konuştu.
Bakan Işık, bu teknolojinin yerlileşmesi ile yaklaşık 15
milyar dolarlık bir dövizinin Türkiye’de kalmasının sağlana-
cağını dile getirerek, “Proje ile doğrudan 100 bin kişilik, do-
laylı olarak da 250 bin kişilik bir istihdam sağlanacak” diye
konuştu.
“3 bin megavatlık arza çıktık, 43-44 bin megavatlık
talep geldi”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da bugü-
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook