TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 16

16
Bülten
2015
TEMMUZ
B a ğ c ı l a r ’ d a T Ü B İ T A K D e s t e k l i B i l i m Ş e n l i ğ i
Bağcılar’da TÜBİTAK
Destekli Bilim Şenliği
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 30 şehrin tama-
mında bilim merkezi yaptıklarını, ancak asıl iddialarının
İstanbul ile ilgili olduğunu, yakında İstanbul’a dünyanın en
büyük bilim merkezlerinden birini kazandıracaklarını söy-
ledi.
TÜBİTAK tarafından desteklenen Bağcılar Belediyesi
Bilişim Şenliği’nin açılışında konuşan Işık, günümüz dün-
yasında gücü olanın haklı konumda olduğunu, bu çağda
güçlü olmanın en önemli yolunun da bilgi olduğunu kay-
detti.
Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin petrol zengini
ya da yeraltı zenginliğine sahip ülkeler değil, bilim ve tek-
nolojide en üst seviyedeki ülkeler olduğunu vurgulayan
Işık, bu nedenle Türkiye’nin en fazla yatırım yapması gere-
ken alanın bilim ve teknoloji olduğunu anlattı.
Daha 2001-2002 yılında 1 milyar dolar için IMF’nin ka-
pısında bekleyen Türkiye’nin bu rakamı artık sadece bilim
merkezleri kurmak için harcadığını anlatan Işık, 30 şehrin
tamamında bilim merkezi yaptıklarını, ancak asıl iddiaları-
nın İstanbul ile ilgili olduğunu, yakında İstanbul’a dünya-
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook