TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 9

9
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
En Büyük AR-GE Pro j es i
MİLRES
ne kadar yerlileşme ve yerli üretimle alakalı yaptıkları her
protokolün faydalı sonuçlar getirdiğini belirterek, bunun
Türkiye’nin sanayisi açısından son derece önemli olduğu-
nu söyledi.
Bakan Yıldız, şu anda işletme halinde yaklaşık 4 bin me-
gavatlık, inşa halinde ise 2 bin megavatlık rüzgar santrali
bulunduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:
“Bizim, işletme giderlerini düşürürken, yatırım maliyet-
lerini cari açığı olumsuz etkileyecek şekilde bir eylemde
bulunmamamız lazım. Geçenlerde yatırımcımızın siyasi
istikrara duyduğu güvenin, enerji sektör politika ve strate-
jilerine duyduğu güvenin bir eseri olarak rüzgarla alakalı 3
bin megavatlık arza çıktık, 43-44 bin megavatlık talep gel-
di. Bu hem ülkemizin siyasi istikrarına hem de enerji sektö-
rüyle alakalı yapılanmaya çok önemli bir destek anlamına
geliyor. İş bununla bitmeyecek bu gelişecek, büyüyecek.”
Konuşmaların ardından Bakanlar Işık ve Yıldız ile TÜBİ-
TAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik, Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Güler Sabancı ve
diğer yetkililer prototip rüzgar türbininin tanıtımını izledi.
Ardından Işık ve Yıldız, prototip türbinin içine girerek ince-
lemelerde bulundu.
MİLRES Projesi, müşteri kurumu Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı olan ve TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (1007 Programı)
tarafından tamamen yerli imkânlarla desteklenen, başla-
dığı tarih itibariyle Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli
sivil Ar-Ge projesi.
Proje ortaklarından Sabancı Üniversitesi, “Proje Yöne-
timi, Mekanik Sistemler” ana iş paketinden, TUSAŞ/TAİ
“Türbin Kanatları” ana iş paketinden, İstanbul Ulaşım AŞ
“Kontrol ve Elektronik Sistemler” ana iş paketinden, TÜBİ-
TAK MAM“Generatör ve Elektrik Sistemleri”, İstanbul Teknik
Üniversitesi ise“Rüzgâr Analizi ve Yapı Sistemleri”ana iş pa-
ketinden sorumlu bulunuyor.
Projenin birinci aşamasında 9 değişik üniversiteden ve
kurumdan 98 araştırmacı ile 23 lisansüstü öğrenci görev
alıyor. MİLRES Projesi’nde tüm bileşenlerin üretimi, mon-
tajları ve yer testleri tamamlanırken, 30-31 Mayıs tarihlerin-
de saha kurulumu planlanıyor. Birinci aşaması biten proje-
de ikinci aşama olarak, 500 kilovatlık türbinin kurulum ve
devreye alınmasının ardından, bu yıl içerisinde 2,5 mega-
vat gücünde rüzgar türbininin yerli tasarım ve imalatına
başlanması öngörülüyor.
Projede endüstriyel ölçekte 2,5 megavat elektrik üreti-
mi yapabilen rüzgâr türbinlerinin tamamen özgün ve yerli
teknoloji ile geliştirilmesi ve prototipinin üretilmesi hedef-
leniyor.
Projeyle, tasarımı ve teknolojisi Türkiye’ye ait, özgün ve
dünya standartlarında rekabetçi bir rüzgar sanayinin ku-
rulması için gereken altyapıyı oluşturmak, uzun dönemde
toplam 40 Gigavat rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu için
yurt dışına çıkması beklenen toplam 40 milyar dolar civa-
rındaki kaynağın yüzde 25’inin yerli türbin teknolojileri ile
karşılanıp 10 milyar dolar ulusal kaynağın yurt dışına çık-
masını önlemek, Türkiye’de rüzgar türbini alt sistemlerinin
üretim ve test altyapısının geliştirilmesi, Türk sanayici ve
işçilerine iş olanaklarının sağlanması, bu alanda işgücünün
de yetiştirilmesiyle, yerli üretimin canlandırılması ve ben-
zer pazarlara ihracat potansiyelini değerlendirmek, rüzgar
santralleri için; kule, kanat, generatör ve ilgili güç elektroni-
ği sistemlerini geliştirmek amaçlanıyor.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook