TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 1

Temmuz 2015
SAYI: 163
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBİTAK Başkanlığına
Prof. Dr. A. Arif Ergin
atandı
Cumhuriyet Tarihinin
En Büyük AR-GE
Projesi: MİLRES
Türkiye’nin
Bilişim Üssü:
Bilişim Vadisi
TÜBITAK
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook