Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
17
“Gen haritalarını çıkarmaya
başladık”
Türkiye’nin hemen hemen tüm ülkelere sanayi ürünleri
ihraç ettiğini belirten Bakan Ergün, dünya piyasalarına yeni,
ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler sunulması
gerektiğini de dile getirdi. Bu konularda önemli bir başlan-
gıç yaptıklarını anlatan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:
“TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde
şu anda arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz de
gen haritalarını tamamen kendimiz çıkarmaya ve insan ge-
niyle hastalıklar arasındaki ilişkileri tespit etmeye başladık.
Bakan Müezzinoğlu: “Türkiye
Biyoteknoloji alanında söz
sahibi olmalı”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise, sağlık sistemle-
rinin erişilebilir ve kabul edilebilir olmasının önemine işaret
ederek, hizmet sunumunun kesintisiz yürütülmesi gerekti-
ğini belirtti. Teknolojik gelişmeler, nüfus yapısı ve maliyet
artışlarının sağlık politikalarının gözden geçirilmesini gerek-
tirdiğini ifade eden Müezzinoğlu, yeniliklere açık olunması,
hizmetlerin ihtiyaçlara göre düzenlenmesinin önemine de-
ğindi.
Sağlık hizmetlerine ve ilaca erişim konusunda son 10 yıl-
da gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkıldığını anımsatan Müez-
zinoğlu, teknoloji ithal eden ülke olmaktan çıkıp ihraç eden
ülke haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin
2023 vizyonunda sağlık alanındaki hedeflerine işaret eden
Müezzinoğlu, “Gıdadan ilaç sanayisine, tarımdan enerjiye
geniş bir yelpazeyi barındıran biyoteknoloji alanındaki po-
tansiyelimizi değerlendirmek ve bu sektörde de söz sahibi
olmak zorundayız” diye konuştu.
Bakan Müezzinoğlu, ilaç ve tıbbi cihaz sanayi yatırımları-
nı çekmek adına ülkeler arasında ciddi rekabet yaşandığını
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...52