24
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün, TÜBİTAK’ın başarılı
Ar-Ge projelerinin yurt dışına ihraç
edilebilmesi için ticarileşme sürecini
başlatacaklarını açıkladı.
D
ünya ile rekabet eden ve katma değeri yüksek teknolojik
ürünlerin geliştirilmesi için son yıllarda hem devlet hem
de özel sektör Ar-Ge’ye büyük pay ayırıyor. Sanayi kuruluşla-
rına, kamuya ve araştırmacılara Ar-Ge desteği sağlayan TÜ-
BİTAK, 2012 yılında Ar-Ge’ye 1,4 milyar TL’lik kaynak sağladı.
TÜBİTAK’ın desteğinin yanı sıra Türkiye’de GSMH’nin yüzde
0,86’sının Ar-Ge’ye ayrılması önemli başarıları da beraberin-
de getirdi. Savunma, otomotiv, enerji ve sağlık gibi birçok
TÜBİTAK’ın Geliştirdiği Ürünleri
KOBİ’ler Ticarileştirecek
alanda dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu teknolojiler ar-
tık Türkiye’de de geliştirilir duruma geldi.
Projelere Rafta Kalmayacak
Ar-Ge’de güzel gelişmeler yaşandığını belirten Bakan
Ergün, TÜBİTAK’ın geliştirdiği ancak seri üretim yapmadığı
ürünlerin raflarda kalmasına müsaade etmeyeceklerini söy-
ledi. Ergün: “TÜBİTAK’ta çok köklü değişiklikler yaptık. TÜBİ-
TAK artık daha sanayi odaklı, iş dünyası odaklı, teknolojinin
ticarileşmesi odaklı bir destek ve araştırma programına yö-
neldi. Şimdi bir taraftan tabii ki kamunun araştırmalarını da
yürütüyor, askeri nitelikli araştırmalar da yürütülüyor, savun-
ma sanayi araştırmaları da yürütülüyor, ama bir taraftan da
geliştirilmiş teknolojilerin ticarileştirilmesi çalışmaları sürdü-
rülüyor” diye konuştu.
Atölyeden Seri Üretime
Bakan Ergün, küçük ve orta ölçekli firmalar ile savun-
ma sektörünün de desteğiyle dünya piyasalarına taşınacak
ürünler sayesinde Ar-Ge’de asıl hedefe ulaşılacağını söyledi.
TÜBİTAK’ın askeri amaçla geliştirdiği projelere dikkat çeken
Ergün, “Biz askeri amaçlı mayın tarama cihazları yapıyoruz.
Bütün Ar-Ge’sini biz yapmışız, TÜBİTAK’ta geliştirmişiz ve
küçük çaplı bir üretim tesisi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin
mayın tarama cihazı talebini karşılıyoruz. Bu 100 tane veya
500 tane… Ancak bu seri üretimle değil, atölyede üretiliyor.
Aslında bu ticarileşebilir ve tüm dünyaya ihraç edilebilir bir
ürün. Biz bu tür teknolojilerin dünya piyasalarına sunulması
amacıyla, artık lisansıyla, patentiyle ve teknolojisiyle KOBİ’le-
re transfer etmek istiyoruz. Türkiye’de KOBİ niteliğindeki iş-
letmelerin savunma sanayinde de rol alması ve yeni işletme-
lerin doğmasını amaçlıyoruz. TÜBİTAK yakında bu hedefler
doğrultusunda çağrıya çıkacak ve şu teknolojiyi ticarileştiri-
yoruz diyecek. Talipli olanlara şartları sunacak ve teklif ala-
cak.” diye konuştu.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52