Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
Kore’nin Ar-Ge ve
yenilik alanların-
daki hızlı yükseli-
şinin altını çizdi.
Bu yıl dördüncü-
düzenlenen
EUREKA
Kore
Günü etkinlikle-
rinin artık gele-
nekselleştiğini ve
hem Güney Koreli
hem de Avrupalı firmalar için çok faydalı işbirlikleri doğur-
duğunu belirten Dr. Kim, Güney Kore’nin EUREKA ağında
geldiği noktayı özetleyerek, sürdürülebilir bir gelecek için
uluslararası işbirlikleri kurmanın artık bir zorunluluk olduğu-
nu vurguladı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ise konuş-
masında, Türkiye’nin EUREKA dönem başkanlığı sürecinde
‘işbirliği’ ve ‘rekabetçilik’ kavramlarına odaklandığını ve EU-
REKA’nın hem ülke düzeyinde hem de firma düzeyinde çok
değerli işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti. Türkiye ve Gü-
ney Kore’nin bundan 30 yıl önce kişi başına milli gelirleri ay-
nıyken, bugün Kore’nin kişi başına milli gelirinin Türkiye’nin
iki katına çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Altunbaşak, Güney
Kore’nin hem Türkiye hem de dünya için uluslararası bir ba-
şarı öyküsü olarak öne çıktığını söyledi. Güney Kore’nin bil-
gi ve yenilikçilik odaklı bir ekonomiye bu kadar kısa sürede
geçişinin sırrının iyi işleyen bilim, teknoloji ve yenilik sistemi
olduğunun altını çizen TÜBİTAK Başkanı, ülkenin EUREKA
ağında da benzer bir başarı grafiği yakaladığından söz etti.
Teknoloji ihraç eden bütün ülkelerde işin merkezinde
özel sektörün özellikle de Ar-Ge odaklı başlangıç firmaları-
nın yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Altunbaşak, firmaların
uluslararası ortaklıklarda çok derin bir bilgi ve tecrübe deni-
zine daldıklarını ve kıymetli bir öğrenme ortamı ve networke
eriştiklerini belirtti. EUREKA ağının da ileri teknoloji odaklı
işbirlikleri açısından önemine değinen TÜBİTAK Başkanı tüm
Türk firmaları ve araştırmacılarını etkinlikten en fazla seviye-
de yararlanmaya davet etti.
Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı Sanayi ve
Teknolojiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Jae-Hong Kim
ise konuşmasında Hükümet olarak ekonomik ve teknoloji
odaklı uluslararası ağlara dahil olmanın öncelikleri olduğu-
nu belirterek EUREKA’nın bu anlamdaki önemine değindi.
Hem Güney Kore hem de Avrupa’nın geleceğinin Ar-Ge
odaklı işbirliklerinden geçtiğini belirten Bakan Yardımcısı,
bilginin tecrübe ile kazanıldığını ve bu tecrübenin yayılma-
dan katma değer oluşturamayacağını vurguladı.
Bakan Yardımcısı Kim’in ardından söz alan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
da Güney Kore ve Türkiye’nin hem kültürel hem de tarihi
benzerliklerine dikkat çekerek bilim ve teknolojide yazdık-
ları başarı öyküleri ile de benzeştiklerini belirtti. Türkiye’nin
son yıllarda ekonomi, sanayi ve bilim-teknoloji alanlarında
yaşadığı dönüşümü özetleyen Kavranoğlu, 2023 hedefleri-
mize ulaşmamızda Güney Kore’nin iyi bir örnek teşkil ettiğini
vurguladı ve Güney Kore gibi Türkiye’nin en değerli doğal
kaynağının da bilim ve teknoloji insan kaynağı olduğunu
belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
13
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...52