Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
11
Bakan Yardımcısı Jeanette Iren Moen, sırasıyla Türkiye, Nor-
veç ve İsviçre’nin inovasyonun bir politika aracı olarak kul-
lanımına dair bakış açılarını paylaştı. TÜBİTAK Başkanı Prof.
Yücel Altunbaşak tarafından çarpıcı noktalarının özetlendiği
konferans Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün
kapanış konuşmasıyla sona erdi. TÜBİTAK EUREKA Ekibi ta-
rafından önümüzdeki günlerde konferansta görüşülen konu
ve önerilerin yer alacağı bir konferans belgesi yayınlanacak.
EUREKA 2013 İnovasyon
ödülleri sahiplerini buldu
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreç-
lerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklen-
diği uluslararası işbirliği platformu EUREKA Programında
desteklenen 35 proje arasından finale kalan üç projenin
ödüllendirildiği 2013 İnovasyon Ödülleri, 15 Mayıs’ta Brük-
sel’de Saint-Anne Şatosu’nda verildi.
Birincilik ödülü, tıbbi atıklar kaynaklı çevresel sorunların
önlenmesi ve atıkların daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ar-
tırılmasına yönelik Euroenviron Omim projesine verildi. Pro-
je ile üç farklı sıhhi atık çeşidinin artırılmasına yönelik sektör
ihtiyaçları karşılanarak, çevresel olarak sürdürülebilir ve atık
yakmaya göre daha ekonomik bir sistem geliştirildi. Proje
uluslararası olarak ticarileşti. KOBİ’ler için istihbarat yazılım
sistemi projesi AlienVault ikincilik ödülüne ve 100Gbps Et-
hernet uygulama teknolojisi projesi 100GET ise üçüncülük
ödülüne layık görüldü. AlienVault projesi firmalar için beş
alanda önemli istihbarat analizleri sağlayarak firmaların
uzun dönem başarı ve karlılığını artırmayı hedefliyor. Proje
ile istihbarat ve güvenlik analizi sunulan alanlar şu şekilde:
varlık tespiti, kırılganlık değerlendirmesi, tehditlerin belir-
lenmesi, davranışsal izleme ve maliyet analizi. 100GET ise
100 Gbps Ethernet uygulama teknolojisi ile 21 yeni ürün ge-
liştirerek, 56 patent aldı.
Ödül alan projeler, geliştirdikleri yüksek teknoloji kapasi-
teleri kadar ticarileşme başarıları ve birden fazla ülkede sa-
tışa çıkmaları ile de ön plana çıktı. Proje sahiplerine ödülleri
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
tarafından verildi.
Birinciliğe layık görülen Atik yönetimi projesi TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK
tarafından İspanyol Euroenviron Omim’e taktim edildi.
Bilgi güvenlik projesi ile ikinci olan
İspanya’dan “AlienVault”
ödülünü Bakan Ergün’den aldı.
İnternet ve hızlandırmayı amaçlayan 100 GET adlı çok uluslu projeye
üçüncülük ödülünü TÜBİTAK Başkanı verdi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52