43
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
alt tabakaya ulaşmaz. İşte bu noktada cildin
alt tabakasına ulaşabilen kozmetikle ilaç ara-
sında kalan bir takım preparatlar devre giriyor.
Lipozomlar klasik bir kozmetikten farklı olarak
dermokozmetik dediğimiz grubun içerisinde
yer alıyor. Yapı ve içerik bakımından derinin ya-
pısına çok benziyorlar. Hücre zarı ile benzerlik
taşıyan, hem suda hem de yağda çözünen bu
madde aktif maddelerin cildin altlarına ve hüc-
relere taşınmasını sağlıyor. Bu özellikleri kulla-
narak ürettiğimiz kırışıklık kremini önümüzdeki
aylarda piyasaya sürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Lipozomlu kremin faydaları
TÜBİTAK TEYDEB’in 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-
Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında
yaklaşık 300 bin liralık hibe desteğiyle gelişti-
rilen libozomlu kremin kullanıcıların yüzde yü-
zünde cilt esnekliğini artırdığını belirten Kası-
moğulları, “Yapılan klinik çalışmalarda lipozom
içeren kremlerin, kullanıcıların tamamında cilt
esnekliğini arttırdığı, cildin pürüzlü görünümü-
nü azalttığı görülmüştür. Ayrıca yine kullanıcı-
ların tamamında ciltteki transepidermal su kay-
bını azalttığı tespit edildi. Lipozom içermeyen
kremlerle karşılaştırıldığında, lipozom içeren
kremlerin aktif maddelerin deri altına taşın-
masını sağlayarak cilt esnekliğinde ürünün et-
kinliğini yüzde 99’a varan oranlarda arttırdığı
görüldü. Kırışıklığın giderilmesinde ise libozom
içermeyen kremlere göre aktif maddelerin deri
altına taşınmasını sağlayarak ciltteki pürüzlü
görünümün giderilmesinde ürünün etkinliğini
yüzde 58’e varan oranlarda arttırdığını gördük”
dedi.
TÜBİTAK kırışıklık kremine neden
destek verdi?
TUBİTAK’ın bir projeye destek vermesi için o
projenin yenilik ve inovasyon içermesi gerekti-
ğini söyleyen Kasımoğulları sözlerini şöyle ta-
mamladı: “TÜBİTAK’ın desteği için projenin bir
insanın hayatını kolaylaştırmaya yönelik olması
veya Türkiye’de olmayan bir sistemin Türkiye’ye
getirilmesi mantığında olması gerekiyor. Bi-
zim TÜBİTAK tarafından desteklenen projemiz
lipozomlar adı verdiğimiz yeni bir farmasotik
preparatın kozmetik uygulamasıyla ilgiliydi. İlk
defa sanayide uygulamak amacıyla yepyeni bir
teknolojiyle test ettik ve çıkan değeri kozmetik
ürünlerde kullanmayı vaat ettik. Bu amaçla li-
pozomlardan oluşan bir takım nemlendirme,
anti-aging, anti-akne özelliği olan preparatlar
çalıştık. Lipozom ile hazırladığımız bu kombi-
nasyonu TÜBİTAK’a sunduk. Kabul görülen ve
desteklenen projemiz 2 yıl süren çalışmanın ar-
dından başarıyla sona erdi.”
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52