49
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
Anne ve babalar, erkek ve kız çocuklar ara-
sında daha yaşamın ilk yıllarından itibaren
farklılıklar gözlemlediklerini, erkek çocukların
genelde oyuncak arabalara ilgi gösterirken
kız çocukların zamanlarının büyük bölümünü
oyuncak bebeklerle oynayarak geçirdiğini be-
lirtiyor. Çok sayıda ebeveyn erkek çocukların
daha saldırgan olduğu, kız çocukların ise em-
pati kurmada daha başarılı olduğunda görüş
birliği içinde. Gerçekten de iki cinsiyet arasın-
da düşünüldüğü kadar fark var mı? Yoksa onlar
için seçtikleri oyuncaklarla ebeveynler mi ço-
cuklarını yönlendiriyor? Fen bilimlerinde erkek-
lere göre çok daha az sayıda kadın bilim insanı
olması bir rastlantı mı?
Erkek Beyni
Kadın Beyni
Akışkan Görüntüleme
Yöntemleri
Denizaltı, otomobil, uçak, helikopter, uzay
mekiği ve akışkan içinde hareket eden diğer
araçların ve cisimlerin türbülans ve girdap di-
namiklerinin incelenmesi, akışkan görüntüle-
me yöntemleriyle mümkün oldu. Bu yöntemler
limaniçi ve kıyı akıntıların Lagrange tipi sürük-
leyici etkilerinin anlaşılması, yeraltı sularının ve
nehirlerinin haritalandırılması, canlıların kan
ve sıvı dolaşım sistemlerinin görüntülenmesi,
kimyevi ve biyolojik akışkanların bileşenlerinin
tespit edilip tanımlanması, mikro, plazma ve
manyetik akışların görüntülenmesi, boru akış-
larının gözetlenmesi, gaz türbinleri ve motor-
lardaki yanmanın izlenmesi gibi birçok değişik
amaçla da kullanılıyor. Akışkan görüntülemede
elde edilmek istenen parametreler akışın yönü,
hızı, hız profilleri, debisi ve akışkanın içindeki
cisme uyguladığı yüzey gerilimi ve dolayısıyla
sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52