TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
i Uygulama Örneklerini İnceledi
hizmetler ve bölgesel kümelenmeler ile ilgili bilgi alınma-
sı maksadıyla Türkiye’nin Lahey Ticaret Müşaviri Mehmet
Tayfun Erkan ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Çarşamba günü ise DOKAP Bölgesinin öne çıkan tarım-
sal ürünlerinin Hollanda pazarına sunulabilmesi için yapıl-
ması gerekenler, Hollanda’da üreticilere yönelik pazarlama
kanallarının çeşitliliğinin nasıl sağlandığı ve kırsal ile kent
arasındaki gelişmişlik farklarının nasıl ortadan kaldırıldığı-
na yönelik fikir alışverişinde bulunulması maksadıyla Rot-
terdam Başkonsolosluğu ziyaret edilerek, Başkonsolos Sa-
din Ayyıldız ve Ticaret Ataşesi Ömer Tarık Gençosmanoğlu
ile bir görüşme gerçekleştirildi.
Programın dördüncü günü öğleden önce filiz girişimle-
re, serbest çalışanlara ve üretim üzerine çalışan işletmelere
uygulamalı öğrenme fırsatları sunan ve ortak yaratıcı çalış-
ma alanları ile dijital, 3 boyutlu, tekstil, ahşap işleri üzeri-
ne fikirlerin geliştirildiği ve test edildiği atölyeler sağlayan
Londra merkezli Makerversity’nin Amsterdam ofisi ziyaret
edilerek farklı alanlardan (girişimciler, tasarımcılar, mucit-
ler, teknologlar, imalatçılar ve yaratıcılar) kişileri bir araya
getiren ve birlikte harekete geçmeye teşvik eden uygula-
maları yerinde incelendi.
Programın öğleden sonraki ayağında ise Barendse ailesi-
nin 2007 yılında başlattıkları ve 10 yıldan kısa bir süre içe-
risinde modern, sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerin
kullanıldığı Dünya’nın en büyük turuncu biber serasına
dönüşen girişimleri Bezoek Agriport ziyaret edildi. Ziyaret
sırasında kümelenme yaklaşımı ile Agriport7’de faaliye-
te geçen diğer sera ve tarımsal işletmelerle birlikte ortak
marka yaratma ve seralardan elde edilen fazla elektriğin
yakında bulunan Microsoft Data Center’a ortak pazarla-
ma süreci ile aynı sektörde yer alan girişimciler arasında
yenilikçiliğin nasıl bir sinerji oluşturabileceğinin, topluma
yaratacağı katma değerin ve inovasyon ekosisteminin böl-
gedeki yaşam kalitesine katkısı hakkında bilgi alındı.
Program beşinci ve son gün olan Cuma günü Rotter-
dam’da bulunan Hollanda-Türkiye Ticaret Odası’na yapılan
ziyaret ile son buldu. Görüşmelerde TÜBİTAK TÜSSİDE ve
DOKAP yetkilileri hem kurumlarını hem de Dokap Girişim-
cilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesini tanıtan sunumlar
gerçekleştirmelerinin yanı sıra ülkemize yönelik farkında-
lığın arttırılmasına yönelik çeşitli tanıtım faaliyetlerinde de
bulundular.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook