TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 34

34
Bülten
2017
KASIM
T Ü S S İ D E v e D O K A P , H o l l a n d a ’ d a İ y i U y g u l a m a Ö r n e k l e r i n i İ n c e l e d i
TÜSSİDE ve DOKAP, Hollanda’da İ
DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi kap-
samında proje iş paketlerindeki iyi uygulama örneklerini
yerinde görmek amacıyla, Hollanda’nın Kuzey Doğu Bra-
bant, Kuzey Hollanda ve Güney Hollanda bölgelerine tek-
nik ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlere DOKAP Başkanı
Ekrem Yüce, Başkan Yardımcısı Yusuf Mengi ve idare proje
ekibinin yanı sıra TÜSSİDE’den Başuzman Araştırmacı Barış
Çarıkcı ile Proje Yöneticisi Can Bayraktar katıldılar. Hollan-
da’nın önde gelen kümelenmelerine, kuluçka ve üniversite
araştırma merkezlerine gerçekleştirilen bu ziyaretlerden
elde edilen veriler, DOKAP Bölgesi’ndeki Sanayi Bölgele-
ri, İş Geliştirme Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
Teknoloji Transfer Ofisleri ve kümelenmeler başta olmak
üzere yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemindeki aktörlere
yönelik olarak geliştirilecek stratejilerin oluşturulmasına
ve destek sisteminin tasarlanmasına girdi teşkil edecek.
Programın ilk gününde ‘s Hertogenbosch’ta bulunan
AgriFood Capital kümelenmesi ve dünyanın sayılı tarım-
sal araştırma merkezleri arasında bulunan Wageningen
Üniversitesi Araştırma Merkezi ziyaret edilerek kurum
yetkililerinden başta DOKAP Bölgesinde fizibilitesi yapı-
lan kümelenmeye yönelik olarak küme stratejileri, küme
oluşumunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve üyeler
arasındaki işbirliği süreçleri ile ilgili bilgi alındı ve çeşitli
konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmeler sıra-
sında kamu-sanayi-özel sektör işbirlikleri, ortak geliştirilen
projeler ve laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar da ince-
lendi.
Programın ikinci gününde öğleden önce Delft Teknoloji
Üniversitesi bünyesinde yer alan ve medikal teknolojiler,
temiz teknolojiler, BİT, endüstriyel çözümler ve tüketim
ürünleri olmak üzere çeşitli sektörlerde filiz girişimlere ev
sahipliği yapan YES! Delft Teknoloji ve Kuluçka Merkezi
ziyaret edildi. Bu ziyaret sırasında katılımcılara ekonomik
ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmak ve bilgi ekono-
misini geliştirmek için inovasyonun gücünden yararlanan
kuluçka merkezinin kurgusu ile somut fikirleri olan öğren-
cilerin ve genç girişimcilerin bu fikirlerinin prototiplere,
ürünlere ve süreçlere dönüştürülmesi için tasarlanan des-
tek mekanizmaları ile merkez bünyesinde üretilen projele-
rin fonlama sistemi hakkında bilgiler verildi.
Öğleden sonra ise Den Haag (Lahey) şehrine geçilerek,
burada Hollanda’daki yatırım ortamı, KOBİ’lere yönelik böl-
gesel ve ulusal destekler, yerli ve yabancı firmalara sunulan
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook