TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Aracı (JFS)-Araştırma veYenilikçi Projeler 2017 Çağrısı Bilimsel Değerlendirme ve Program
Yürütme KuruluToplantıları Bangkok, Tayland’da yapıldı.
En yüksek puan kategorisindeki 10 projenin fonlamasına karar verildi. ProgramYürütme Kurulu üyeleri, JFS-2018 Çağrı takvimi ve
başlıklarına ilişkin ülke önceliklerini dile getirdiler. Avrupa Birliği ülkelerince temel toplumsal problemlerin çözümünde işbirliği ama-
cıyla oluşturulan Ortak Program Girişimleri (JPIs) hakkında Fransa ve İsveç temsilcilikleri birer sunum gerçekleştirdiler. Bu program
kapsamında Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasında olabilecek işbirlikleri hakkında bilgi verildi.
COST CHARME “Yaşam Bilimleri Alanında Disiplinler Ötesi
Standardizasyon Diyaloğu Çalıştayı”, Hırvatistan’ın Split kentin-
de gerçekleşti.
Standardizasyonla ilgili karşılaşılan zorlukları belirlemek,
bunlara çözüm yolları bulmak amacıyla COST aksiyonu CHARME Projesi (
/) tarafından düzenle-
nen “Yaşam Bilimleri Alanında Disiplinler Ötesi Standardizasyon Diyaloğu Çalıştayı” toplantılarına TÜBİTAK adına Uluslararası
İkili İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden EURAMET EMPIR İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin katıldı. Dr.
Şahin, “Funding Programmes and Transnational Calls to Improve Harmonisation and Standardisation in Life Sciences” adlı bir
sunum gerçekleştirdi.
COST CHARME “Yaşam Bilimleri Alanında Disiplinler
Ötesi Standardizasyon Diyaloğu Çalıştayı” Gerçekleşti
Güneydoğu Asya-Avrupa JFS-Araştırma ve Yenilikçi Projeler 2017 Çağrısı
Bilimsel Değerlendirme ve Program Yürütme Kurulu Toplantıları Yapıldı
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook