TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 36

36
Bülten
2017
KASIM
U f u k 2 0 2 0 K O B İ A r a c ı ( S M E I n s t r u m e n t 1 ) P r o j e K a m p ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürütücülüğün-
de, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Desteği ile,
Darıca Elit Hotel’de Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument
1) Proje Kampı gerçekleştirildi.
Kampta, KOBİ’lerde HORİZON 2020 SME Instrument ko-
nusunda farklılık yaratmak; U2020 KOBİ aracı kapsamında
başvuru yapmış kuruluşların bir araya getirerek başvuru
sürecindeki deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak; U2020
KOBİ aracı hakkındaki gelişmeler, öncelik alanları ve diğer
teknik hususlar konusunda bilgilerini güncellemek; Önce-
ki proje başvurularını inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerinin
analizlerini yapmak; Türkiye’den ve diğer ülkelerden Kobi
aracı kapsamında desteklenen proje örnekleri ile kendi pro-
jeleri özelinde karşılaştırmalı analiz yapmak; Projelerin geliş-
tirilmesi ve destek alma olasılıklarının arttırılması amacıyla
gerekli bilgi, beceri ve kapasite artırımı ile uzman desteğini
sağlamak; Projelerin zayıf yönlerinin güçlendirilerek yeni-
den başvurulmasına katkıda bulunulması hedeflendi.
Kampa daha önce SME Instrument Proje başvurusu yap-
mış fakat kabul edilmemiş firmaların yanı sıra ilk kez proje
başvurusu gerçekleştirilecek toplamda 24 firma katıldı. Eği-
tim TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı personeli
Tolga Bülbüloğlu tarafından verildi.
Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument 1)
Proje Kampı Gerçekleştirildi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook