TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sında Son Aşamaya Gelindi
etki alanları tespit edilebilmekte,
- sıkışıklık gösteren bölgeler tespit edilebilmekte,
- yatırım için değerlendirilen yeni otobüs, metrobüs ro-
taları değerlendirilebilmekte ve yeni otobüslerin hizmete
alınmasının etkileri yatırımdan önce tespit edilebilmektedir.
Trafik ile ilgili olarak ise,
- İstanbul’daki yolların en etkin şekilde kullanılabilmeleri
için optimum hızlar, bu hızlarda geçen araç sayıları tespit
edilmiş,
- mikro simülasyon ile katılım yönetimi sonucunda tra-
fikte ortaya çıkacak olan durum tespit edilmiş,
- yoğunluk haritaları uygun kapasiteler çıkartılmıştır.
Proje iş paketi kapsamında trafik problemi ile ilgili iyileş-
tirme önerileri gerçekleştirildi. 6. İş Paketi olan “İstanbul’da
İdeal Ulaşım” raporu ile ilgili çalışmalarına devam eden
araştırma grubu, çözüm önerileri geliştiriyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook