TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 26

26
Bülten
SUBAT
2017
O t o m o t i v S a n a y i i D e r n e ğ i ’ n d e U f u k 2 0 2 0 U l a ş ı m A l a n ı B i l g i G ü n ü D ü z e n l e n d i
Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı alt alanı olan Akıllı,
Temiz ve Entegre Ulaşım ekseninde, Otomotiv Sanayii Derne-
ği’nde TÜBİTAK Ufuk2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi Ulaşım
Alanı Ulusal İrtibat Noktası Muhammet Hakan Horzum tara-
fından Ufuk2020, Ufuk2020 Ulaşım Alanı, TÜBİTAK Ufuk2020
Destek ve Ödülleri hususlarını kapsayan bir bilgilendirme top-
lantısı gerçekleştirildi.
Otomotiv Sanayii Derneği Ar-Ge Komite Toplantısı kapsa-
mında otomotiv sektöründe araştırma, geliştirme ve yenilik
faaliyetlerinde bulunanTürk Otomobil Fabrikası A.Ş., Ford Oto-
san, Heksagon Mühendislik, Otokar A.Ş., MAN KamyonTürkiye
ve Mercedes Benz Türk A.Ş. kuruluşlarından odak bir kitle top-
lantıya katıldı.
Toplantıda, Büyümeye Yönelik Ulaşım (Şehir İçi Ulaşım, Lo-
jistik, Fiziksel İnternet, Ulaşım Altyapısı, Geleceğin Limanları,
Bilgi-İletişim Teknolojileri, Sosyo-ekonomik Araştırmalar), Oto-
nom Karayolu Ulaşımı, Çevre Dostu Araçlar (Elektrikli Araçlar,
Elektrik Bataryalar, Şarj İstasyonları) gibi Ulaşım Alanı altında
yer alan 2017 konularına yönelik detaylı bilgi sunuldu. Ar-Ge
Komite üyelerinin sektörü temsilen yorum ve deneyim akta-
rımlarıyla konu başlıklarının detaylarına inildi.
Ayrıca, yine Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK 1509 programı
kapsamında desteklenecek olan EMEurope 2016 (ERA-NET Co-
fund Action ElectricMobility Europe) çağrısındaTürk paydaşla-
rımızın nasıl yer alabileceği kısaca tartışıldı. Toplantı, TÜBİTAK
Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Otomotiv Sanayii Derneği Ar-Ge
Komite üyelerinin işbirliğini ileriye taşıma niyetleri ile sonlan-
dırıldı.
Otomotiv Sanayii Derneği’nde Ufuk2020
Ulaşım Alanı Bilgi Günü Düzenlendi
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook