TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından yürütülen “Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi”
kapsamında tıbbi cihazların belge ve ürün kayıtlarının ÜTS
üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla ilk
aşamada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndaki
(TİTUBB)mevcut kayıtlar ÜTS’ye aktarıldı. ÜTSAktarımOrtamı tıb-
bi cihaz firmalarınınkullanımına 1Ocak 2017 tarihi itibarıyla açıldı.
ÜTS Aktarım Ortamı’nda, tıbbi cihaz firmalarının MERSİS
(Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ve ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim
Sistemi) sorgulamalarını başarı ile tamamlayarak kendilerini
aktifleştirmeleri ve ardından ÜTS’de kayıtlı verilerini TİTUBB’da-
ki verileri ile karşılaştırarak aktarımın kontrolünü yapmaları
bekleniyor.
ÜrünTakip Sistemi’ndeTİTUBB’dan belirli kontrollerden geçi-
rilerek aktarılan 5 bin 113 adet firma; 140 bin 885 adet belge ve
4 milyon 473 bin 858 adet tıbbi cihaz bulunuyor.
TÜBİTAK BİLGEM YTE ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) işbirliğiyle yürütülen ÜTS Projesi ile ülkemizde üretilen
veya ithal edilen tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünlerin üretim
bandından veya ithalinden, depolanması sonrası satılıp hasta
üzerinde kullanımına kadar uçtan uca takip edilebilmesini sağ-
layan takip ve izleme altyapısı geliştiriliyor.
ÜTS Aktarım Ortamı Tıbbi Cihaz
Firmalarının Kullanımına Açıldı
Tıbbi cihazların belge ve ürün kayıtlarının ÜTS üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla
ilk aşamada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndaki (TİTUBB)mevcut kayıtlar ÜTS’ye aktarıldı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook