TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
amaçlandığı Proje kapsamında mevcut durum analizi ça-
lışmaları ile edinilen tespitler ışığında Kamu BİT Projeleri
Hazırlama Kılavuzu tekrar yapılandırıldı; BİT projeleri yatı-
rım türleri belirlendi; yatırım türü bazında başvuru form-
larının doldurulmasına yönelik yardımcı rehberler hazır-
landı; proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi ile
ilgili süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçek-
leştirildi.
2017 yılı yatırım programı hazırlama çalışmaları kap-
samında pilot çalışmalarla nihai hale getirilecek çalışma
Kamu BİT yatırım sürecine yapısal bir yaklaşım getirilme-
si, proje tekliflerinin doğru, eksiksiz ve gerçekçi bir şekilde
tanımlanması ve değerlendirilmesi, yatırım planlanırken
dikkate alınması gereken unsurlar ve bu unsurların alter-
natifleri ile ilgili bilgi ve yönlendirmeleri içeren rehberler-
le kamu kurum ve kuruluşlarına yetkinlik kazandırılması,
kamu BİT proje tekliflerinin beklenene uygun şekilde ha-
zırlandığının güvence altına alınması ve kamu kaynakları-
nın daha verimli kullanılması kazanımları hedefleniyor.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook