TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
MEB Heyeti BİLGEM’i Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürlüğü’nden
Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M.
Hakan Bücük, Proje Koordinatörü Dr. Tunç Erdal Akdur, Dr.
Hülya Bal, Şule Orlu’dan oluşan MEB heyeti TÜBİTAK BİL-
GEM’i ziyaret etti. Ziyarete TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler
Araştırma Enstitüsü (TBAE) Müdürü Bilal Kılıç, Tesis Güvenlik
ve Bilgi İşlem Birim Yöneticisi Sezer Pal, İş Geliştirme Birim
Yöneticisi Alper Ay, İş Geliştirme Sorumlusu Nazım Bulut ile
TBAE’de görevli Başuzman Araştırmacılar H. Elçin Tanyeli ve
Dr. Nazlı Candan katıldı.
Heyete BİLGEM’in tanıtımının yanı sıra, Yeni Nesil Eğitim
Hareketleri ve Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün faali-
yetleri/Temel Bilim tabanlı eğitim çalışmaları hakkında su-
numlar yapıldı.
Türkiye’nin, OECD-Öğrenci Performansı Değerlendirme
Sınavı PİSA 2015 Test Sonuçları değerlendirilerek (70 ülke
arasında Okuma-Anlamada 50. sıra, Matematikte 49.sıra,
Fen’de 52.sıra), ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşılmasında
önemli kilometre taşı olan, 21.yy becerilerine sahip insan
kaynağı yetiştirilmesi üzerinde duruldu. Bu amaçla Temel
Bilime, inovasyona ve girişimciliğe dayalı, teknoloji okur-
yazarlığını geliştiren ve geleceğin mesleklerine hazırlayan
yenilikçi eğitim yaklaşımlarının eğitim sistemimize kazan-
dırılması gerekliliği ele alındı ve ortak çalışmalar yapılması
kararlaştırıldı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook