TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 36

36
Bülten
SUBAT
2017
İ s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i ’ n d e U f u k 2 0 2 0 F i n a n s a l v e H u k u k i K o n u l a r E ğ i t i m i
Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Progra-
mı kapsamında İstanbul Üniversitesi AB ve Uluslararası Pro-
jeler Ofisi ve TÜBİTAK Ufuk2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi
işbirliğinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Yerleşke-
si’nde “Ufuk2020 Programı’nda Finansal ve Hukuki Konular”
üzerine eğitim nitelikli bir toplantı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 40 akademisyen ve üniversite temsilcisinin ka-
tıldığı sabah oturumunda Ufuk2020 Programı Finansal ve
Hukuki Konular Ulusal İrtibat Noktası Gürsel Fırat Gedikli
tarafından verilen eğitimde; Ufuk2020 süreçlerinin yönetil-
diği Katılımcı Portalı, proje sözleşmeleri, doğrudan ve do-
laylı maliyetler, geçerli ve geçersiz maliyetler, proje bütçesi
destek kalemleri, bütçe oluşturulurken yapılması gereken
hesaplar, finansal raporlamanın kapsamı ve Avrupa Komis-
yonu denetimine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlara
ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. Üniversite mensubu akade-
misyenlerin katıldığı Ufuk2020’nin öncülü olan 7. Çerçeve
Programı projeleri arasında henüz sonlanmayan projeler
bulunduğundan yürürlükteki Ufuk2020’ye 7. Çerçeve Prog-
ramı’na ilişkin kural ve süreçler katılımcılara aktarıldı.
Öğleden sonraki oturumda, İstanbul Üniversitesi’nin ilgili
projelerin yürütülmesi aşamasında kurum içi düzenlemeler
ve akademisyenlerin proje yürütme süreçlerinde gerçek-
leştirdikleri faaliyetler özelinde mevcut sorunlar değerlen-
dirildi. Süreç ve uygulamaları geliştirmeye yönelik öneriler
tartışıldı.
Bu toplantı ile Ufuk2020 Finansal ve Hukuki Konular Eki-
bi’nin 2016 yılı içinde bizzat eğitim verdiği toplam kuruluş
sayısı 10’a ulaşırken, erişilen toplam kişi sayısı 200’ü aştı.
Benzer eğitim ve toplantılar 2017 yılında da TARAL paydaş-
larından gelen talepler doğrultusunda devam edecek.
İstanbul Üniversitesi’nde Ufuk2020
Finansal ve Hukuki Konular Eğitimi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook