TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yerleşkesinde,
MAM ve MAM’a bağlı enstitülerin Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovas-
yon Programı’na katılımının artırılması eksenindeUfuk2020Yol
Haritası Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştaya TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
Ufuk2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi’nden Uzay, Çevre, Mal-
zeme ve İmalat, Enerji, Gıda, Sağlık ve Ulaşım Alanları Ulusal
İrtibat Noktaları ve MAM Çevre ve Temiz Üretim, Gıda, Enerji,
Kimyasal Teknoloji, Yer ve Deniz Bilimleri, Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji, Malzeme Enstitülerinden araştırmacılar katıldı.
Çalıştay, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı ve
Ufuk2020 Türkiye Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş’ın
“Ufuk2020 Programı’nda Türkiye’nin Performansı” konulu su-
numu ile başladı. ArdındanMAMBaşkanYardımcısı Dr. İbrahim
Bekar, MAM Ufuk2020 Yol Haritası hazırlanması sürecindeki
görüşlerini katılımcılara aktardı. İlk gün öğleden sonraki otu-
rumlarda ise MAM Bağlı Enstitüleri üst düzey yetkilileri tarafın-
dan enstitülerin faaliyetlerini ve araştırma kapasitelerini içeren
sunumlar gerçekleştirildi.
Çalıştayın ikinci gününde, yol haritası hazırlanmasında nasıl
bir yöntem takip edileceği araştırmacılara anlatılarak, Ulusal
İrtibat Noktaları’nın moderatörlüğünde enstitüler bazında
Ufuk2020 kapsamında neler yapılabileceği görüşüldü. Daha
sonra hazırlanacak olan yol haritalarında bu oturumlarda or-
taya çıkan vizyonlar çerçevesinde hareket edileceği belirtildi.
İkinci gün öğleden sonraki oturum, çalıştay çıktılarının diğer
tüm enstitü/araştırmacılar ve TÜBİTAK yöneticileri ile paylaşıl-
ması şeklinde gerçekleşti. Çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Dr. Orkun Hasekioğlu’nun kapanış konuşması ile sona erdi.
Ufuk 2020 Yol Haritası
TÜBİTAK MAM’da Çizildi
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook