TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Adana’da, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde “Avrupa
Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Eğitim ve
Bilgilendirme Günü” düzenlendi. TÜBİTAK Ufuk2020 Ulusal
Koordinasyon Ofisi ve Çukurova Üniversitesi Proje Geliştir-
me ve Koordinasyon Birimi işbirliğinde gerçekleştirilen et-
kinliğe, Ziraat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde
görevli 50’den fazla akademisyen katıldı.
Bilgi Günü etkinliğinde Ufuk2020 Çerçeve Programı kap-
samındaki Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancı-
lık, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı ve alanın
2017 yılı çağrıları hakkında detaylı bilgiler dinleyiciler ile
paylaşıldı. Bunların yanı sıra, programda yer almanın fayda-
ları, ortaklık kurmaya yönelik olanaklar, Türk paydaşlarımı-
zın Ufuk2020’ye katılımı artırmaya yönelik TÜBİTAK Destek
ve Ödül Programları ve hakemlik konularında da bilgi veril-
di. Sunumlardan sonra birebir görüşmeler ile devam eden
etkinlik araştırmacıların sorularının ardından sona erdi.
Çukurova Üniversitesi’nde
Ufuk2020 Bilgi Günü düzenlendi
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook