TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 34

34
Bülten
SUBAT
2017
İ s t a n b u l ’ u n T r a f i k P l a n l a m a s ı n d a S o n A ş a m a y a G e l i n d i
İETT ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından imzalanan ve Ağus-
tos 2015’ten bu yana üzerinde çalışılan “Toplu Ulaşım
Odaklı İstanbul Trafiğinin Planlanması Projesi”nin yedi iş
paketinden beşincisi olan İstanbul Hareketlilik Verileri Ra-
poru başarı ile tamamlandı. İstanbul’un en önemli proble-
mi ile ilgili bilimsel çözüm önerilerinin getirildiği Proje iş
paketi kapsamında;
- yolcu hareketliliklerine yönelik TÜSSİDE ekibi tarafın-
dan geliştirilen tahmin algoritmaları, akıllı kart verilerine
dayanılarak İstanbul’daki yolcu hareketliliğini ortaya koy-
muştur. Bu algoritmalar sayesinde sadece yolculukların
başlangıç verileri olmasına karşın bitiş noktalarının da tah-
minleri gerçekleştirilebilmekte,
- geliştirilen algoritmalar ile tüm yolcu hareketliliklerinin
başlangıç ve bitişleri ulaşım türleri (deniz, raylı, lastik te-
kerlekli) dikkate alınarak çıkartılabilmekte ve yolcu çekim
İstanbul’un Trafik Planlam
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook