TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ULAKBİM ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)
arasında EnGerek Kimlik Yönetimi Sistemi (KYS) sözleşmesi
imzalandı. Sözleşmeye bağlı olarak Bakanlıkta görev yapan
64 bin kullanıcının kimlik yönetimi EnGerek KYS kullanılarak
gerçekleştirilecek.
Proje ile mevcut çalışanların yanı sıra, göreve yeni başla-
yan çalışanların kimlik yaşam süreçleri EnGerek üzerinden
yönetilecek. Çalışanların Bakanlıkta göreve başladıkları an-
dan itibaren iş yaşam döngüsünde kullanıcı hesaplarının
otomatik olarak oluşturulması, kurum politikalarının uygu-
lanması, rol yönetimi vb. sağlanacak. Bilgi teknoloji birim-
lerinin çokça vaktini alan şifre yönetimi de daha güvenli ve
kolay bir hale gelecek. Sıkça görülen şifre unutulması du-
rumunda, çalışanlar SMS üzerinden şifrelerini yenileyebile-
cekler.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda
Kullanıcı Yönetimi EnGerek ile Daha Güvenli!
Kaçak Hesaplara, Güvenlik Açığına Son
Diğer taraftan çalışanlar kurum içerisinde bir başka biri-
me veya göreve atandıkları zaman EnGerek’e bağlı tüm bilgi
sistemlerinde birim/görev bilgileri anında tek bir merkez-
den güncellenebilecek. Böylelikle kurum sistemleri arasın-
da personel veri bütünlüğü sağlanmış olacak. Çalışanların
emekli olması veya görevden ayrılması gibi durumlarda,
EnGerek üzerinden ilgili hesabın kapatılması ile birlikte tüm
sistemlerdeki hesapları kapatılarak çok önemli bir güvenlik
açığı olan kaçak hesapların oluşması durumu engellenmiş
olacak.
Tüm İşlemler Kayıt Altında
Kamu kurum ve kuruluşlarında, hesap verilebilirlik açı-
sından çok önem arz eden “günce/loglama” kavramı bağla-
mında; EnGerek üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına
alınıyor. Kime hangi yetki atandı, ne zaman atandı, kim ta-
rafından atandı gibi önemli kayıtlar EnGerek tarafından kay-
dediliyor ve istendiği zaman rapor olarak alınabiliyor.
Proje sonunda, açık kaynaklı olarak geliştirilen EnGerek
KYS ile GTHB bilgi sistemleri tümleştirilerek; kullanıcı hesap-
ları merkezi ve güvenli yapıda, tüm bilgi sistemlerindeki ça-
lışan bilgilerinin eşlenik olduğu kullanıcı yönetim sistemine
kavuşulmuş olacak.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook