TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 26

26
Bülten
TEMMUZ 2016
G ü r ü l t ü E y l e m P l a n l a r ı İ l k K e z M A M T a r a f ı n d a n H a z ı r l a n ı y o r
Gürültü Eylem Planları İlk Kez MAM Tarafından Hazırlanıyor
“Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif
Senaryolarının Geliştirilmesi’ Projesi imza töreni, Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti-
rildi.
İmza töreni ve Dünya Çevre Günü etkinliklerine, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir ve
Çevre Koruma Şube Müdürü Sadık Eker ile TÜBİTAK Marma-
ra Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Mü-
dür Yardımcısı Doç. Dr. Haldun Karan ve Proje Yürütücüsü
Dr. Nesimi Özkurt katıldı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Mersin
Büyükşehir Belediyesi arasında 6 Haziran 2016 tarihinde im-
zalanan proje sözleşmesi ile Çevresel Gürültünün Değerlen-
dirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve 2002/49/EC sayılı Çev-
resel Gürültü Direktifi’nde (END) belirtilen esas ve kriterler
kapsamında Mersin’de stratejik gürültü haritaları hazırlanan
yerleşim alanlarında çevresel gürültü açısından sıcak nok-
taların belirlenmesi ve azaltım senaryolarının geliştirileceği
gürültü eylem planlarının hazırlanması çalışmaları başlatıldı.
Bu çalışma kapsamında Mersin’de stratejik gürültü harita-
sı hazırlanan yerleşim alanlarında ÇGDYY’de belirtilen sınır
değerlerin aşıldığı ve hassas yapıların bulunduğu yerler tes-
pit edilecek; Her kaynak grubu için (karayolu, sanayi ve eğ-
lence) sınır aşımlarının yer aldığı sıcak noktalar belirlenecek;
Ayrıca, tüm kaynakların bir arada bulunduğu birleştirilmiş
stratejik gürültü haritasındaki sonuçlar değerlendirilerek;
sınır aşımı gerçekleşen alanlar irdelenecek; Tespit edilen
sıcak noktalar için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryo-
ları geliştirilecek; Azaltım senaryolarında yer alan çözümler
için, mevcut envanter bilgileri, sayısal yükseklik haritaları vb.
tümgerekli bilgiler kullanılarak modellemeler yapılacak; Ko-
ordinasyon toplantıları düzenlenerek sorumlu kurum/kuru-
luşlar ile gürültüden etkilenen paydaşların gürültü azaltım
senaryolarında belirlenen çözüm alternatifleri incelenecek.
Gürültü azaltımı için varsa farklı kurum/kuruluşlar tarafın-
dan hazırlanan eylem planları da azaltım senaryolarında
değerlendirilecek; Geliştirilen azaltım senaryolarına yönelik
maliyet analizi gerçekleştirilecek; Gürültülü alanların eylem
planları çerçevesinde iyileştirilmesi kapsamında elde edilen
tüm hesaplama ve değerlendirme sonuçlarını içeren Gürül-
tü Eylem Planı raporu hazırlanacak.
Bu proje ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Ensti-
tüsü tarafından Türkiye’de ilk kez Mersin ilinin şehirleşmiş
alanlarında, gürültü azaltım senaryoları geliştirilecek ve gü-
rültü eylem planları hazırlanmış olacak.
İmmüne Afinite Kolon Teknolojisi Transferi
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ensti-
tüsü (GMBE) tarafından 110G139 No’lu “Geleneksel Gıdalar-
da Mikotoksin Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müşteri kurum ol-
duğuTÜBİTAK KAMAG 1007 destekli proje kapsamında, üre-
tim teknolojisi geliştirilen immüno afinite kolonlara ait fikri
ve sınai haklar inhisari lisans ile OXİGEN Analiz Laboratuvar
şirketine devredildi.
TÜBİTAK MAM’da düzenlenen Teknoloji Bilgi Paketi tesli-
mi toplantısına OXİGEN şirketi sahibi Mahmut Güven, GMBE
Müdür Yardımcısı ProjeYürütücüsü Doç. Dr. Selma Öztürk ve
proje ekibindeki araştırmacılar ile Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Tuğrul
Kaymak, Teknoloji Transferi Birimi’nden Meryem Işık, Ürün
Yönetimi Birimi’nden Yön. Ünsal Şeker ve Ertuğrul Daşkaya
katıldı. Söz konusu projede üretim teknolojisi geliştirilen
ürünler, Tarım Bakanlığı tarafından sertifikalandırıldı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook