TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 30

30
Bülten
TEMMUZ 2016
L i b r e O f f i c e H a c k f e s t A n k a r a 2 0 1 6
LibreOffice Hackfest Ankara 2016, ULAKBİM Müdürü M.
Mirat Satoğlu’nun öncülüğünde Pardus ekibinin davetlisi
olarak bir araya gelen tecrübeli ve yeni LibreOffice geliş-
tiricilerinin katılımıyla TÜBİTAK-ULAKBİM ev sahipliğinde
ULAKBİM kurum binasında gerçekleştirildi. Üç gün boyunca
devam eden etkinlikte Dünyanın farklı ülkelerinden, Türki-
ye’nin çeşitli üniversitelerinden ve Pardus ekibinden gelişti-
riciler birlikte çalışma olanağı bularak açık ve özgür bir ofis
paketi olan LibreOffice’e katkı sağladılar.
Etkinliğin ilk gününde LibreOffice Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Michael Meeks, LibreOffice Calc bileşeni baş sorum-
lusu ve geliştiricisi Markus Mohrhard ve Münih Belediyesi
açık kaynak göç ve entegrasyon ekibinden Jan-Marek Glo-
gowski tarafından karmaşık problemlerle baş etme yöntem-
leri, LibreOffice geliştirme ortamları, LibreOffice kod yapısı,
LibreOffice kodundaki çekirdek sınıflar, geliştirme perfor-
mans ölçüm araçları ve LibreOffice kod tabanı konularında
eğitimler verildi ve çok büyük kaynak kod depolarının hızlı
derlenme yöntemleriyle ilgili ipuçları paylaşıldı. Etkinliğin
ilk günü ve sonraki günlerde Michael Meeks, Markus Mohr-
hard ve Jan-Marek Glogowski katılımcılara danışmanlık ya-
parak hem kod bileşenlerini daha etkili kavramalarını, hem
de geliştirme ortamlarını daha verimli kullanmalarını sağla-
dılar. İlk günün sonunda Hackfest katılımcıları açık kaynaklı
büyük bir projede kullanılan geliştirme ortamlarını öğren-
miş olarak ertesi güne hazırlandılar.
LibreOffice Hackfest Ankara 2016
ULAKBİM Evsahipliğinde Gerçekleştirildi
Etkinliğin ikinci gününde, kendisinin de Almanya’nın Mü-
nih şehrinde kamu kuruluşlarının kapalı kodlu uygulamalar-
dan özgür ve açık kaynaklı yazılımlara göçünde önemli bir
rolü olan ve aynı zamanda LibreOffice kod tabanına yüksek
düzeyde katkı sağlayan Jan-Marek Glogowski, katılımcılara
kod yazımı sırasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine
yardımcı olmanın yanı sıra onlarla birlikte derleme yaparak
hata raporlama konusunda bilgi verdi. LibreOffice paketinin
hesap tablolama uygulaması olan Calc’ın geliştirilmesinde
baş sorumlu olarak görev alan Markus Mohrhard katılımcı-
lara performans araçlarının kullanımını uygulamalı olarak
göstererek bu araçlardan en üst düzeyde fayda edinmelerini
sağlamaya çalıştı. Bunun yanı sıra Mohrhard, yazılan kodla-
rın hatalarının düzeltilmesinden sonra bu sürecin sonunda
ortaya çıkan kodun geçerliliğini denetlemek amacıyla yazı-
lan testlerin nasıl oluşturulduğunu ve hangi metotların kul-
lanıldığını katılımcılarla uygulamalı olarak paylaştı. LibreOf-
fice yönetiminde başkan vekilliği görevini üstlenen Michael
Meeks, katılımcılarla özgür yazılım ve açık kaynak geliştirme
yönünde teşvik edici fikirlerini paylaştı ve onlarla birlikte
geliştirme sürecinin her aşamasında katkı sağlayarak bu
süreçten edindiği bilgi ve tecrübeyi onlara aktardı. Yazılım
geliştirmede gerek girişte, gerekse ileri seviyelerde temel
gerekliliğin bol bol kod okuyup, kodun akışında karşılaşılan
problemleri ve kodun çalışmasında oluşan sonuçları incele-
mek olduğunu belirten Meeks, bunun yanında karşılaşılan
her problemin kısa veya uzun olmasına bakılmaksızın not
alınmasının uygulamanın geleceği için atılacak önemli bir
adım olduğunu belirtti.
Herhangi bir patent kısıtlaması bulunmayan ve açık bel-
ge standardını destekleyen ofis yazılımları üretmeyi hedef-
leyen, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan The Document
Foundation tarafından geliştirilen, pek çok platformda ça-
lışan ve diğer ofis programlarıyla uyumlu, özgür ve ücret-
siz bir ofis yazılımı olan LibreOffice, kamuda özgür yazılım
ve açık kaynak kodlu uygulamaların yaygınlaştırılmasının
teşvik edilmesiyle ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. ULAK-
BİM’in öncülüğünde Türkçeleştirilen LibreOffice, Pardus iş-
letim sisteminin bir parçası olarak kurulumdan sonra yüklü
olarak geliyor.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook