TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“DOKAP Bölge Üniversiteleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri
OAP® Çalışması” ve “DOKAP Stratejik Plan Dış Paydaş OAP®
Çalışması”Giresun’da gerçekleştirildi.
T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi (DOKAP) Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma
Projesi kapsamında DOKAP Bölge Üniversiteleri ve Teknoloji
Transfer Ofisleri OAP® Çalışması, TÜSSİDE moderatörlüğün-
de gerçekleştirildi. Bölge üniversitelerinin mevcut durumu
ile birlikte AR-GE ve yenilikçilik altyapılarının da analizi için
Giresun’da düzenlenen Çalıştaya bölge üniversitelerinden,
kamu, özel sektör ve ilgili STK’lardan çok sayıda temsilci ka-
tıldı.
DOKAP Başkan Yardımcısı Yusuf Mengi’nin açılış konuş-
masıyla başlayan Çalıştayda, TÜSSİDE adına Oya Uysal ta-
rafından proje bilgilendirme sunumu yapıldı. Sonrasında
sırasıyla Bölge Üniversiteleri ve Teknoloji Transfer Ofislerinin
mevcut durum analizi, önceliklendirme ve öneri geliştirme
çalışmaları gerçekleştirildi. Bu Çalıştaydan toplanan veriler,
saha çalışmalarından elde edilen veri ve bilgilerle birlik-
te bölge üniversitelerinin sanayi ile işbirliklerine, teknoloji
Giresun’da DOKAP Çalıştayları Düzenlendi
transferine ve bilginin ticarileştirilmesine yönelik potansiye-
linin tespiti için hazırlanacak rapora girdi oluşturacak.
Proje kapsamında ilerleyen aylarda bölge üniversitelerinin
sanayi etkinliğinin değerlendirilmesi ve bölgesel teknoloji
transfer merkezi kurulmasına dair fizibilite için bölgedeki
üniversite temsilcilerinin ve ilgili paydaşların katılımıyla bir
Çalıştay daha düzenlenecek.
DOKAP Stratejik Plan Dış Paydaş OAP® Çalışması Gire-
sun’da Gerçekleştirildi
DOKAP ile TÜSSİDE arasında 28 Mart 2016 tarihinde imza-
lanan DOKAP Stratejik Planlama Projesi kapsamında kamu
kurum/kuruluş, üniversite ve STK temsilcilerinden oluşan
yaklaşık 150 dış paydaşın katılımıyla Giresun’da Çalıştay ger-
çekleştirildi.
Kurumsal analizin en önemli kısmı olarak değerlendirilebi-
lecek dış paydaş görüşlerinin alınması amacıyla düzenlenen
Çalıştay, DOKAP BKİ Başkanı Ekrem Yüce’nin açılış konuşma-
sıyla başladı. Açılış konuşması sonrasında TÜSSİDE adına Can
Bayraktar tarafından yapılan proje bilgilendirme sunumunu
takiben TÜSSİDE danışmanlarından Selçin Haney modera-
törlüğünde Ortak Akıl Platformu® çalışması gerçekleştirildi.
Çalıştayda DOKAP’ın kurumsallaşma çalışmaları çerçeve-
sinde katılımcıların DOKAP ile ilgili görüşlerini, beklentilerini
ve değerlendirmelerini almak amacıyla bir anket çalışması
da uygulandı. Bu Çalıştay ve anketler sonucu elde edilecek
çıktılar DOKAP’ta uzun vadeli bakış açısı ile olması gereken
stratejik kurgunun tespiti ve odaklanılacak öncelikli alanların
belirlenmesi konularında stratejik plana girdi oluşturacaklar.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Kurum Kültürü Eğitimi
TÜSSİDE’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi için ta-
sarladığı Kurum Kültürü Eğitimi İzmir’de gerçekleştirildi. Sekiz
grup halinde toplam 200 kişinin katıldığı eğitimde, ortak dil
oluşturmaya yönelik bilgi paylaşımı yanında uygulamalı çalış-
malar ile kavramların pekiştirilmesi sağlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kurum kültürünü esas
alarak ortak dil, değerler ve davranış kodlarının üzerinden geçil-
mesi, bununla birlikte iletişim, yönetim modellerinin interaktif
biçimde paylaşılması amaçlanan eğitimde; “Kurum Kültürü ve
Değerler”, “Hedefler, Vizyon ve Misyon”, “İletişimde Engeller,
Kurucu, Taşıyıcı, Alıcı ve Vericiler”, “Dönüştürücü, Vizyoner ve
Paternalist Liderlik”, “Kriz Yönetiminde Roller”, “X, Y, Z Kuşağı ve
Sosyal Sermaye”gibi konular ele alındı. Eğitim sonunda tüm ka-
tılımcılara sertifikaları verildi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook