TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
tarafından Metropolitan Hotel’de Sosyal Bilimler Alanında
2237 Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi düzenlendi.
Eğitime, TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destek-
leme Programı kapsamında, herhangi bir kurumda çalışan,
yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğ-
rencileri ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine
sahip araştırmacılar katıldı.
Eğitim kapsamında ulusal proje çağrılarına yönelik olarak
proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar,
proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşa-
masında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ele
alındı.
Uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğ-
retilmesine yönelik Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanla-
rındaki eğitimde katılımcılar aktif olarak yer aldılar.
Bu program için 2015 yılında eğitimci başvurusu alındı.
389 eğitimci başvuruda bulundu ve 9 adet eğitimci seçildi.
Bu yıl 2571 katılımcı başvurusu alınırken 101, adet katılımcı
seçildi. Etkinlik 97 kişi ile gerçekleştirildi.
BİDEB’ten 2237 Araştırma Projesi
Hazırlama Eğitimi
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook