TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
deflerine ulaşılabileceğini belirterek, “Geçen yıl seçilen beş
proje de özgün, yüksek teknoloji üreten, nihai hale geldi-
ğinde istihdam ve döviz girdisi sağlayacak projelerdi” dedi.
“İnovasyonda Kadın” Projesi
“İnovasyonda Kadın” projesi, kadınların girişimcilik ye-
teneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma po-
tansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla
düzenleniyor.
Projenin kampının ilkinde, 10 Ağustos 2015’e kadar “Bir
Fikrim Var” diyerek kampa başvuruda bulunan 350’ye yakın
kadın girişimciden, TÜBİTAK MARTEK hakem heyetinin de-
ğerlendirmeleri sonucu, 30 proje sahibi kampa katılmaya
hak kazandı. 30 girişimci, beş gün boyunca akademisyenler
tarafından verilen girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme
alanlarında eğitim aldı. Melek yatırımcılarla buluşan katı-
lımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri,
sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de tecrübe
edindi. Sektörlerinde başarılı olan yöneticiler tarafından tec-
rübe paylaşımları da yapılan kamp sonunda en başarılı beş
proje sahibine 25 bin lira ödül verildi.
II. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı
Kampla, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması,
girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma
değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek te-
şebbüslere dönüştürülebilmeleri amaçlanıyor.
Girişimcilik Kampı, üç aşamada gerçekleştirilecek. Birin-
ci aşama Ar-Ge, bilim, teknoloji ve yenilik içeren iş fikirleri
projelerinin başvuru süreci olacak. İkinci aşamada, TÜBİTAK
MARTEK hakemlerinin yapacağı değerlendirmeler sonu-
cunda finale kalan 30 proje seçilecek. Üçüncü aşamada da
finale kalan projeler kampa davet edilecek ve girişimciler
için fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda bir
platform oluşturularak beş gün boyunca eğitim, tecrübe
paylaşımı ve uygulamalar yapılacak.
Kampın finalinde seçilecek başarılı projeler, kamp sonrası
ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar tarafından
verilen finansal desteklerden birini almaya hak kazanılırsa,
proje başına 25 bin lira ilave destekle ödüllendirilecek.
Ukrayna Heyeti MARTEK’te
Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ve ekonomik ilişkile-
rin sürdürülebilir olması ve karşılıklı iş imkânlarının güçlü
bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla harekete geçen Ko-
caeli Ticaret Odası (KOTO), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
(MARKA), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya),
Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) işbirliği
ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) katkılarıyla
“Türkiye-Ukrayna İşadamları TÜBİTAK Marmara Teknokent’i
ziyaret etti.
Ziyaret sırasında TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Or-
han Çömlek MARTEK ve yapılan faaliyetler hakkında heyeti
bilgilendirdi.
Ziyaret sonunda Kiev ve Lviv kentlerinde yapılabilecek
ortak çalışmalar için ihtiyaç analizi yapılması, analiz sonu-
cuna göre söz konusu kentlerin ziyaret edilmesi, ziyarette
teknoparklar arası tecrübe ve bilgi paylaşımı yanı sıra firma
eşleşmelerinin yapılması, Ar-Ge iletişim ağı kurularak ortak
projeler yapılması planlandı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook