TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BUTAL’da Uluslararası UNIDO Eğitimi
Gelişmekte olan Asya ve Afrika ülkelerine yönelik olarak,
Türkiye – UNIDO işbirliğiyle TÜBİTAK BUTAL’da “Test ve Ana-
liz Laboratuvarlarının Akreditasyonu; EN ISO/IEC 17025” ko-
nulu uluslararası bir eğitim program gerçekleştirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler Sınai
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ve destekleriyle TÜBİTAK
BUTAL tarafından düzenlenen ve farklı ülkelerden 14 kur-
siyerin katıldığı “Test ve Analiz Laboratuvarlarının Akredi-
tasyonu; EN ISO/IEC 17025” konulu programda, ISO 17025
standardı ve şartları ile ilgili temel bilgiler katılımcılara ak-
tarıldı.
Ayrıca TÜRKAK, TSE, TÜBİTAK BUTAL, UME ve MAM/ME
uzmanlarınca yapılan sunumlarda “EN ISO / IEC 17025: Ak-
reditasyon Teknik Koşulları”, “Kalite Yönetim Sistemleri ve
Akreditasyon”, “EN ISO / IEC 17025: Akreditasyon Yönetim
Koşulları”, “EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Uygulamaları”,
“Metod Validasyonu”, “İç Kalite Kontrol Faaliyetleri ve Kon-
trol Kartları”, “Dış Kalite Kontrol Faaliyetleri”, “Ölçüm Belirsiz-
liği (Analitik)”,“Ölçüm Belirsizliği (Mekanik ve Fiziksel)”konu-
ları uygulamalı olarak işlendi.
Konuyla ilgili Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma
Enstitüsü, Gebze’deki TSE Marmara Bölge Koordinatörlüğü
Kalibrasyon ve Tahribatsız Muayene Laboratuvarları ile UME
ve MAM Malzeme Enstitüsü Laboratuvarları ziyaret edildi.
Aynı zamanda, İstanbul TÜYAP’da düzenlenen uluslararası
“TEXPO EURASIA 2016” Fuarını da ziyaret eden katılımcılar,
Fuarda sergilenen Türk ve yabancı firmaların sektördeki en
son teknolojik yeniliklerini yerinde görme fırsatını buldu.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook