TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 32

32
Bülten
TEMMUZ 2016
D i j i t a l D e v l e t v e K u r u m s a l M i m a r i E t k i n l i ğ i
Dijital Devlet ve Kurumsal Mimari Etkinliği
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE), Ankara’da “Dijital Devlet ve Kurumsal Mimari” konulu
etkinlik gerçekleştirdi. Kamu sektöründe “Dijital Devlet ve
Kurumsal Mimari” konusunda düzenlenen ilk etkinlik olan
program, kamu kurumlarından ve özel sektörden birçok yö-
netici ve akademisyeni bir araya getirdi.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve YTE
Müdürü Cemil Sağıroğlu’nun açılış konuşmaları ile başla-
yan etkinlikte, Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, dijital teknolojilerin
sadece birey olarak sosyal alanda değil, iş ve ekonomi ha-
yatında, vatandaş-devlet etkileşiminde, merkezinde vatan-
daşın olduğu tüm hizmetleri dijitalleştirdiğini belirtti. Prof.
Dr. Hacı Ali Mantar, kurumsal mimarinin, kurumların mevcut
kabiliyetlerini görme ve dijital teknolojilerle dijital servis su-
nabilme kabiliyetlerini kazanmaları için gerekli sistematik
dönüşüm yol haritaları oluşturmalarına imkân verdiği için
devlet ve kurum bazındaki dijital dönüşümün öngörülebilir,
etkin ve verimli bir biçimde yapılmasında anahtar rol oyna-
dığına da dikkat çekti. Ayrıca, YTE’nin katkılarıyla son hazır-
lanan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
içinde ulusal ve kurum ölçeğinde Kurumsal Mimari yapıların
kurulacak olmasının önemli olduğunu söyledi.
YTE Müdürü Cemil Sağıroğlu konuşmasında, sahip ol-
dukları dijital devlet ve kurumsal mimari uzmanlığı ile ge-
liştirdikleri rehber ve modellerin, Ar-Ge çalışmalarının ve
yayınların, ülkemizin bu alanda gelişmişlik seviyesinin yük-
selmesinde ve dijital devlete dönüşümünde kamu faydası
sağlayacağını ifade etti.
Etkinlikte, alanlarında önde gelen yabancı konukların
gerçekleştirdikleri sunumlar ile dijitalleşme, dijital devlete
dönüşüm ve kurumsal mimariye yönelik önemli bilgi ve tec-
rübeler davetliler ile paylaşıldı.
Programda yapılan sunumlar şu başlıklardan oluştu; “Di-
jital Dönüşüm ve Kurumsal Mimari”, Turan Bahattin ÖZEN
(YTE e-Devlet Mimari Ofis BirimYöneticisi), “Enabling Public
Value in the Age of the Customer”(Abdallah El Kadi, CEO, Ar-
chinnova), “National Reference Architecture for Digital Ser-
vices” (Jari Kallela, Ministry of Finance, Finland), “Estonian
Enterprise Architecture Experience” (Risto Hinno, Advisor,
Ministry of Economic Affairs and Communications).
TÜSSİDE İçin Hazırlanan Tanıtım Filmi Yayınlandı
35 yıldır Yönetim Bilimleri alanında ülkemiz kurumları ve
sektörleri için önemli çalışmalar yapan TÜSSİDE’nin tanıtım
filmi yayınlandı.
TÜSSİDE’nin tarihçesi ve çalışmaları konularında bilgi ve-
ren film, ayrıca TÜSSİDE’nin Stratejik İş Birimleri olan Sürdü-
rülebilir Kurumsal Yönetim (SKY), Yetkinlik ve Yetenek Birimi
(3Y), Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi (SEY), Ulaştırma ve Lo-
jistik Birimi (ULY) birimlerinin uzmanlıkları ve gerçekleştir-
dikleri projeleri konusunda da bilgiler içeriyor. TÜSSİDE’nin
tanıtım videosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
yalleri
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook